Gå til hovedindhold

Forslag til kommuneplantillæg nr. 48 og lokalplan nr. 403 - Boligområde, O. Vestergård Poulsens Allé, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan for et boligområde i Ikast.

 • Læs op

Indhold

  Forslag til tillæg nr. 48 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 403 – Boligområde, O. Vestergård Poulsens Allé, Ikast

  Den 31. maj 2021 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag. Planforslagene er offentliggjort den 9. juni 2021.

  Du kan finde forslagene til kommuneplantillæg nr. 48 og lokalplan nr. 403 som pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter".

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 09. juni 2021 til den 14. juli 2021. Se længere nede, hvordan du indsender høringssvar.


  Formålet med tillæg nr. 48 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er at ændre plangrundlaget for et område i den vestlige del af Ikast, så afgrænsningen af tre rammeområder kan blive tilpasset den projekterede forlængelse af O. Vestergaard Poulsens Allé. Der er tale om mindre justeringer i kommuneplanrammerne for Plejecentret Bøgildlund, et ubebygget boligområde og et område til teknisk anlæg (regnvandsbassin).

  Tillægget ændrer ikke på de eksisterende bestemmelser for de tre rammeområder.

  Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

  Formålet med lokalplan nr. 403 er blandt andet at sikre, at der etableres store, grønne områder i planområdet, samt at opdele planområdet i delområder til et regnvandsbassin, åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse. Samtidig sikrer lokalplanen, at boligområdet tilpasses den projekterede vejforlængelse af O. Vestergaard Poulsens Allé.

  Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse.

  Når Lokalplan nr. 302 bliver endeligt vedtaget, bliver den gældende lokalplan nr. 302 aflyst i sin helhed, mens lokalplan nr. 317 aflyses for den del, der dækkes af den nye lokalplan nr. 403.

  Miljøvurdering
  Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes.

  Planændringerne vurderes ikke at få væsentlige og negative indvirkninger på miljøet. Etableringen af boliger vurderes ikke at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Planområdet er allerede udlagt til byzone og er både kommune- og lokalplanlagt til boligområde. Området var tidligere benyttet til landbrugsdrift og et ubenyttet grønt område.

  Planområdet oplever udfordringer med høj grundvandsstand. Dermed bliver det besværligt at nedsive overfladevand i området, og det er derfor vigtigt at overholde de fastlagte befæstigelsesgrader, for at sikre muligheden for afledning.
  Sammenlagt er det dog vurderet, at planerne ikke kommer til at påvirke miljøet væsentligt, på trods af, at der skal tages højde for de nævnte forhold. Forlængelsen af O. Vestergaard Poulsens Allé er tidligere blevet VVM-screenet med den afgørelse, at der ikke skulle udarbejdes VVM.

  Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslagene er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningsskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold. Screeningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Teknik og Miljø.

  Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsesdagen. Se herunder, hvordan du kan klage.

  Indsend et høringssvar

  Du kan finde planforslagene nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:
  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:
  Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

  Bemærkninger mm. skal være kommunen i hænde senest den 14. juli 2021.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

  Retsvirkninger og klagevejledning

  Retsvirkninger

  Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

  Lokalplanen: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.

  Klagevejledning

  Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planen/planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

  En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her