Gå til hovedindhold

Tillæg til miljøgodkendelse, St. Nørlundvej 1, 7361 Ejstrupholm

Ikast-Brande Kommune har i henhold til reglerne i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, meddelt et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse til Midt- og Vestjylland Ressourcepark, St. Nørlundvej 1, 7361 Ejstrupholm.

 • Læs op

Indhold

  Tillægget kan findes på Ikast-Brande Kommune s hjemmeside. Eventuelle spørgsmål kan stilles til Birgitte Hansen.

  Klage 
  Der kan, efter kapitel 11 i Miljøbeskyttelsesloven, klages over kommunens afgørelse. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen – det vil sige senest torsdag den 12. august 2021.

  En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klager skal i den forbindelse logge på – typisk ved brug af NemID. Klagen sendes klageportalen til Ikast-Brande Kommune, og anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Yderligere oplysninger om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, hvorfra der også er link til Klageportalen.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Ikast-Brande Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødeklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

  Ved indsendelse af en klage skal klager betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1800 kr. for virksomheder og organisationers vedkommende (2016-niveau – beløbet indeksreguleres den 1. januar hvert år). Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

  Gebyret tilbagebetales, hvis:

  1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
  2. klageren får helt eller delvist medhold i klagen
  3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- of Fødevareklagenævnets kompetencer.

  Link til afgørelsen.