Skip to main content

Nørregårdsvej 11, 7330 Brande - Landzonetilladelse til at flytte ejendommens samlede bygningsparcel

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet om-fatter at flytte ejendommens samlede bygningsparcel til en ny placering på ejendommen.

Indhold

  Den eksisterende bygningsmasse skal rives ned, og der skal opføres en ny bolig på ca. 300 m2 og et maskinhus på ca. 450 m2. Det nye byggeri placeres ca. 140 meter nordvest for de eksisterende bygninger, på den anden side af Nørregårdsvej. Det nye maskinhus placeres ca. 70 meter fra Nørre-gårdsvej og beboelsen ca. 90 meter fra vejen.

  Der skal drives ca. 17 ha agerjord og knap 20 ha skovbrug fra ejendommen, og maskinhuset skal benyttes til maskiner og diverse udstyr i den forbindelse.

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen – det vil sige klagen skal indgives
  senest tirsdag den 23 . marts 2021. 

  Følgende kan klage: 
  Ansøger, erhvervsministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, er også klageberettigede, hvis foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og hvis den repræsenterer mindst 100 medlemmer.

  Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

  I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

  Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan de se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

  En klage har opsættende virkning på tilladelsen, med mindre Planklageklagenævnet bestemmer andet (i særlige tilfælde).

  Ifølge § 62 i planloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

  Link til afgørelsen