Skip to main content

Afgørelse om miljøgodkendelse af IE-svinebruget, Guldforhovedvej 24, 7441 Bording

Ikast-Brande Kommune har meddelt en ny miljøgodkendelse efter § 16 a i husdyrbrugloven i forbindelse med en ønsket ændring af husdyrbruget, Guldforhovedvej 24, 7441 Bording.

Indhold

  Ændringen omhandler en mindre udvidelse af produktionsarealet fra nuværende 5.948 m2 til 6.080 m2. Projektet omfatter således en ny miljøgodkendelse af det eksisterende produktionsareal til søer, samt
  et tidligere udleveringsrum, som nu ønskes anvendt til farestier. Alt i alt en udvidelse på 132 m2
  produktionsareal.

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige klagen skal indgives
  senest tirsdag den 9. februar 2021.

  Følgende kan klage:
  Ansøger, miljø- og fødevareministeren, Styrelsen for patientsikkerhed samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Desuden kan visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i husdyrbrugloven, klage.

  Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
  Du logger på Klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

  I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande
  Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i
  nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk

  Miljø- og Fødevarenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af godkendelsen i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar.

  Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske
  indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

  En kopi af afgørelsen kan rekvireres ved at kontakte Lis Paakjær. 

  Link til afgørelsen.