Gå til hovedindhold

Landzonetilladelse til opførelse af to sheltere, Frisbækvej 14, 8766 Nørre Snede

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. I forbindelse med Gyvelborg Øko Camping, ønskes der opført to sheltere, af kalmarbrædder med ”levende” tag.

 • Læs op

Indhold

  Shelterne ønskes placeret i en lille privat skov vest for den eksisterende campingplads, mellem to
  marker, hvor der allerede er etableret natursti rundt om markerne. 

  Shelterne bliver henholdsvis 2 x 2,25 meter, i alt 4,5 m2 (til to voksne og to børn) og 3 x 2,25 meter, i alt 6,75 m2 (til fire voksne (eller større børn)). Højden på shelterne bliver under 2 meter.

  Stedet hvor shelterne ønskes opført er omfattet af kommuneplanramme 25.R3.5 Rekreativt område, Gyvelborg Campingplads, det åbne land.

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen – det vil sige klagen skal indgives
  senest tirsdag den 4. maj 2021. 

  Følgende kan klage: 
  Ansøger, erhvervsministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, er også klageberettigede, hvis foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og hvis den repræsenterer mindst 100 medlemmer.

  Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

  I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

  Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan de se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

  En klage har opsættende virkning på tilladelsen, med mindre Planklageklagenævnet bestemmer andet (i særlige tilfælde).

  Ifølge § 62 i planloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

  Link til afgørelsen