Gå til hovedindhold

Forslag til lokalplan nr. 417 - Område til offentlige formål, Frisenborgparken, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til en lokalplan for et område til offentlige formål i Frisenborgparken, Ikast

 • Læs op

Indhold

  Forslag til lokalplan nr. 417 - Frisenborgparken, Ikast

  Den 31. maj 2021 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående lokalplanforslag. Planforslaget er offentliggjort den 04. juni 2021.

  Du kan finde forslaget til lokalplan nr. 417 som en pdf-fil nederst på siden under "Dokumenter".

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 4. juni 2021 til og med den 2. juli 2021. Se længere nede, hvordan du indsender høringssvar.

  Lokalplanens indhold
  Lokalplan nr. 417 giver mulighed for at opføre et lægehus på ca. 700 m2 på et areal i umiddelbar nærhed af Frisenborgparkens sundhedscenter i Ikast.

  Lokalplanen fastsætter bestemmelser for udstykning, parkering, placering og udformning af ny bebyggelse i planområdet.

  Lokalplan nr. 417 erstatter en ophævet lokalplan, som omfattede samme område. Den 9. november 2020 vedtog Byrådet lokalplan nr. 394 - Offentligt område, Frisenborgparken, Ikast endeligt. Denne lokalplan blev efterfølgende påklaget til Planklagenævnet. Nævnet har den 11. maj 2021 ophævet lokalplan nr. 394.

  I følge Planklagenævnet var lokalplan nr. 394 ikke i overensstemmelse med kommuneplanens parkeringsbestemmelse for rammeområde nr. 1.O1.7, der omfatter lokalplanområdet. Parkeringsbestemmelsen siger, at der på egen grund skal etableres 1 p-plads pr. 75 m2 bebygget areal.

  Der offentliggøres derfor nu et nyt forslag til en lokalplan, hvor parkeringskravet er i overensstemmelse med kommuneplanen. I Forslag til lokalplan nr. 417 er der også lavet andre, mindre ændringer i forhold til den tidligere lokalplan nr. 394. Ændringerne fremgår af afsnittet herunder.

  Lokalplan nr. 417 skal sikre, at kommuneplanens krav til parkering på egen grund er indarbejdet i lokalplanens redegørelse og i de konkrete bestemmelser - §§ 5.2 og 5.3. Lokalplanområdets afgrænsning er desuden udvidet mod øst, så alle parkeringspladserne kan etableres inden for lokalplanområdet. Derudover er afsnittet om miljøvurdering tilpasset ændringerne.

  Miljøvurdering

  Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslaget er derfor screenet med det resultat, at det ikke skal miljøvurderes.
  Planændringerne vurderes ikke at få væsentlige og negative indvirkninger på miljøet.

  Begrundelse for vurderingen: Det er ved besigtigelse vurderet, at der er flagermusegnede træer i den sydlige del af bevoksningen, da der er hulheder i den løse bark og i gaffelformede grene. Men det er konstateret ved konkret undersøgelse af disse træer, at der er ikke er potentielle flagermus træer inden for lokalplanområdet.

  Det vurderes, at der ikke er trafikafviklingsmæssige problemer i området. Der kan dog i perioder være mangel på parkeringspladser i området, hvilket kan resultere i parkeringssøgende trafik. Det vurderes ligeledes, at trafikken i området ved Frisenborgparken vil blive øget på grund af lokalplanen, men ikke væsentligt.

  Parkeringskravet om at etablere 1 parkeringsplads på egen grund pr. 75 m2 bebygget areal inkl. 1 handicap p-plads vurderes ikke at give anledning til væsentlige forringelser af de trafikale forhold i området.

  Det anbefales, at der i forbindelse med yderligere aktiviteter i området bør gennemføres en ny vurdering af de trafikale forhold på Kirkegade og Frisenborgparken.

  Etableringen af et offentligt lægehus i området vurderes samlet set ikke at få væsentlige og negative indvirkninger på miljøet set i forhold til den anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse, som den gældende lokalplan nr. 31 giver mulighed for. Offentligheden vurderes med projektet at få bedre adgang til nye lægefunktioner centralt i Ikast.

  Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningsskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold.

  Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget. Se herunder, hvordan du kan klage.

  Indsend et høringssvar

  Du kan finde planforslaget nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:
  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:

  Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

  Bemærkninger mm. skal være kommunen i hænde senest den 2. juli 2021.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

  Retsvirkninger og klagevejledning

  Lokalplanens retsvirkninger

  Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.

  Klagevejledning

  Byrådets vedtagelse af planforslaget kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planen/planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

  En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af lokalplanen, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her