Gå til hovedindhold

Fløvej 15, 7330 Brande. Afgørelse om miljøgodkendelse af fjerkræbruget.

Ikast-Brande Kommune har meddelt en miljøgodkendelse efter § 16 a stk. 2 i husdyrbrugloven i forbindelse med en ønsket ændring af husdyrbruget, Fløvej 16, 7330 Brande.

 • Læs op

Indhold

  Projektet omhandler ændring af staldsystemet i en af bedriftens fjerkræstalde (fra gulvdrift med gødningskumme til fleretagesystem), samt udvidelse af husdyrbrugets produktionsareal til i alt 12.274 m2. En udvidelse på 1.213 m2. Udvidelsen af produktionsarealet sker i eksisterende bygninger.

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige klagen skal indgives
  senest fredag den 14. maj 2021.

  Følgende kan klage:
  Ansøger, miljø- og fødevareministeren, Styrelsen for patientsikkerhed samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Desuden kan visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i husdyrbrugloven, klage.

  Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

  I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk

  Miljø- og Fødevarenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af godkendelsen i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar. Dog gælder der, at såfremt projektet indeholder byggeri, som ikke ligger i tilknytning til det eksisterende, må godkendelsen ikke påbegyndes udnyttet i klageperioden, og såfremt afgørelsen påklages, har klagen opsættende virkning på udnyttelsen af godkendelsen.

  Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

  En kopi af afgørelsen kan rekvireres hos Kristian Andreassen.

  Link til afgørelsen.