Gå til hovedindhold

Landzonetilladelse til opførelse af en beholder til vaskevand, Dørslundvej 55, 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter etablering af en beholder til vaskevand ved siden af de eksisterende laguner på Dørslundvej 59b, 7330 Brande. Den nye beholder er tiltænkt at skulle erstatte to eksisterende bassiner på Borupvej i Brande.

 • Læs op

Indhold

  Beholderen bliver 5.000 m3 stor. Beholderens elementer er fem meter høje, og bunden er kegleformet med en hældning på en meter. Selve elementerne graves 1,3 meter ned, det vil sige der samlet graves 2,3 meter ned og at der skubbes jord omkring beholderen i ca. 1,2 meters højde, så der vil være ca. 2,5 meter element synligt. Der skal lægges en grøn overdækning på beholderen for at undgå blade m.v. i den.
  Beholderen placeres i tilknytning til eksisterende laguner, og er omkranset af eksisterende skovbevoksning.

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen – det vil sige klagen skal indgives
  senest torsdag den 6. maj 2021. 

  Følgende kan klage: 
  Ansøger, erhvervsministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, er også klageberettigede, hvis foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og hvis den repræsenterer mindst 100 medlemmer.

  Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

  I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

  Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan de se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

  En klage har opsættende virkning på tilladelsen, med mindre Planklageklagenævnet bestemmer andet (i særlige tilfælde).

  Ifølge § 62 i planloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

  Link til afgørelsen