Skip to main content

Tillæg nr. 47 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 399 for et Centerområde, Chr. Bergs Vej, Brande

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg.

Indhold

  Tillæg nr. 47 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 399 for et Centerområde, Chr. Bergs Vej, Brande

  Den 14. december 2020 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående planer endeligt. Planerne er offentligt bekendtgjort den 23. december 2020.

  Du kan finde kommuneplantillægget og lokalplanen som pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter".

  Et forslag til kommuneplantillægget og lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 23. september 2020 og frem til den 11. november 2020.

  Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

  I forhold til lokalplanforslaget, der var i offentlig høring, har Teknik og Miljø vurderet, at det er nødvendigt at ændre enkelte bestemmelser i den endelige lokalplan af hensyn til ny lovgivning om ladestandere, og for at bringe overensstemmelse mellem bestemmelser i lokalplaner for eksisterende dagligvarebutikker og lokalplaner for nye dagligvarebutikker i Brande.

  Ny bestemmelse i lokalplanen: "§ 5.9 Inden for parkeringsarealet skal min. én parkeringsplads etableres med ladestander, ligesom der skal forberedes til etablering af ladestandere for hver 5. parkeringsplads."

  § 8.6 ændres til: "For at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder, skal der etableres den nødvendige støjafskærmning i lokalplanområdet."

  § 7.15 Højden på pylonen i bestemmelsen ændres til: "Pylonen må have en højde på maks. 4 m til skiltets overkant, og en bredde på maks. 1,6 m. Placeringen skal godkendes af vejmyndigheden."

  Formålet med kommuneplantillæg nr. 47 er at ændre plangrundlaget for et mindre område ved Chr. Bergs Vej i Brande. Arealet omfatter bl.a. et eksisterende centerområde til butikker. Ændringen skal gøre det muligt at etablere butikker på op til 1.200 m² inden for lokalcentret. Samtidig skal ændringen justere afgrænsningen af lokalcentret, herunder ved at inddrage to matrikler i lokalcentret, samt udtage en anden del af det eksisterende centerområde, som ikke anvendes til centerformål. Der ændres ikke ved det maksimale bruttoetageareal til detailhandelsformål inden for lokalcentret.

  Kommuneplantillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.


  Formålet med lokalplan nr. 399 er
  at give mulighed for, at der kan blive etableret en ny og mere tidssvarende butik i planområdet, som erstatning for den eksisterende Aldi butik. Lokalplanen skal desuden sikre den fortsatte drift af det eksisterende tankanlæg i planområdet. Planerne forudsætter nedlæggelse af to boliger i den sydlige del af planområdet.

  Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering samt adgangsforhold og parkering.

  En del af lokalplanområdet (matr. nr. 8f, Brande By, Brande) er omfattet af Lokalplan nr. 91, der udlægger området til erhvervsformål i form af dagligvarehandel. Lokalplan nr. 91 erstattes af nærværende Lokalplan nr. 399, og Lokalplan nr. 91 ophæves derfor i sin helhed med vedtagelsen af Lokalplan nr. 399.

  Retsvirkninger og klagevejledning for endeligt vedtagne planer

  Retsvirkninger

  Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

  Lokalplanen: Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.

  Klagevejledning

  Planerne er vedtaget i henhold til planloven. Man kan påklage Byrådets endelige vedtagelse af planerne til Planklagenævnet, når planerne er offentligt bekendtgjort. Alle, der har en retlig interesse i planerne kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Du kan ikke klage over planernes indhold eller skønsmæssige afgørelser, det vil sige, hvis du for eksempel mener, at Byrådet skulle have truffet en anden afgørelse.

  Klagefristen er 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her