Skip to main content

Tillæg nr. 39 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 for Boligområde, Præstelunden, Brande

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg.

Indhold

  Tillæg nr. 39 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 for et Boligområde, Præstelunden, Brande

  Den 14. december 2020 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående kommuneplantillæg endeligt. Planen er offentligt bekendtgjort den 23. december 2020.

  Du kan finde kommuneplantillægget som en pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter".

  Et forslag til kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden fra den 23. september 2020 og frem til den 11. november 2020. Teknik og Miljø modtog ét høringssvar i løbet af høringsperioden. Høringssvaret førte ikke til ændringer. I forhold til planforslagent, der var i offentlig høring, er der kun foretaget mindre, redaktionelle ændringer.

  Formålet med kommuneplantillæg nr. 39 er at ændre plangrundlaget for et mindre område, der i dag er udlagt til offentlige formål. Med vedtagelsen af tillægget bliver der mulighed for, at området, hvor Præstelundskolen ligger i dag, kan anvendes til boligområde og rekreativt grønt område, når skolen flytter til deres nye lokaler i Artium.

  Kommuneplantillægget sætter rammerne for de lokalplaner, der skal muliggøre de endelige byudviklingsprojekter inden for planområdet.

  Retsvirkninger og klagevejledning

  Retsvirkning for kommuneplantillægget
  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

  Klagevejledning
  Kommuneplantillægget er vedtaget i henhold til planloven. Man kan påklage Byrådets endelige vedtagelse af planen til Planklagenævnet, når planen er offentligt bekendtgjort. Alle, der har en retlig interesse i planen kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Du kan ikke klage over planens indhold eller skønsmæssige afgørelser, det vil sige, hvis du for eksempel mener, at Byrådet skulle have truffet en anden afgørelse.

  Klagefristen er 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her