Skip to main content

Grarupvej 1, 7330 Brande – Tilladelse til ny boring og prøvepumpning

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring på adresse Grarupvej 1, 7330 Brande.

Tilladelsen er offentliggjort den 19. november 2020 og er givet efter § 20 og § 21 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 1450 af 05-10-2020).

Link til tilladelsen 

Ikast-Brande Kommune har lavet en miljøvurderingsscreening i forbindelse med, at tilladelsen blev udarbejdet.

Klagevejledning
Det er muligt at klage over tilladelsen og/eller afgørelsen om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering.

Klage over screeningsafgørelsen
Alle kan klage over screeningsafgørelsen. Der kan klages over retlige spørgsmål ifølge "Planlovens" § 58 (LBK nr. 1157 af 01-07-2020), hvis man for eksempel ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

Klage over tilladelsen
Det er kun parter, der har en individuel og væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, der kan klage over tilladelsen ifølge § 80 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 1450 af 05-10-2020).

Hvis du vil klage over screeningsafgørelsen og/eller tilladelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sådan gør du, hvis du vil klage:
Gå på www.naevneneshus.dk.
Find Miljø- og Fødevareklagenævnet, og følg vejledningen på skærmen.
Du skal logge ind med NemId.

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. (privatperson) og 1.800 kr. (virksomhed) + indeksregulering for at behandle klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen.

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en ansøgning til Ikast-Brande Kommune, der forklarer, hvorfor du skal fritages fra at bruge Klageportalen. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Klagefristen udløber den 17. december 2020.

Ansøger vil få besked, hvis andre klager over screeningsafgørelsen/tilladelsen.

Hvis du vil have afgørelsen prøvet ved domstolen, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside.