Skip to main content

Forslag til lokalplan nr. 407 - Blandet bolig og erhverv, Kildevej, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til en lokalplan.

Indhold

  Forslag til lokalplan nr. 407 - Blandet bolig og erhverv, Kildevej, Ikast

  Den 14. december 2020 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående lokalplanforslag. Planforslaget er offentliggjort den 23. december 2020.

  Du kan finde forslaget til lokalplan nr. 407 som pdf-fil nederst på siden under "Dokumenter".

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 23. december 2020 til den 27. januar 2021. Se længere nede, hvordan du indsender dit høringssvar.

  Formålet med lokalplan nr. 407 er at give mulighed for at opføre et etagebyggeri i op til 10 etager, ved Kildevej i det centrale Ikast. Der kan etableres erhverv i stueetagen. Lokalplanen gør det muligt at bygge højere og tættere end i dag.

  Lokalplan nr. 407 giver mulighed for at byggeriet kan rumme op til 56 boliger. Ved Kildevej skal der opføres to bygninger - den nordligste bygning kan være maksimalt 5 etager høj, og den sydligste kan være maksimalt 10 etager. Langs Kristiansgade skal der ligeledes opføres to bygninger - her kan den nordligste bygning være i maksimalt 4 etager høj, og den sydligste bygning kan opføres i maksimalt 7 etager. Langs Østergade kan der opføres en bygning i maksimalt 5 etager.

  Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning og udformning af ny bebyggelse samt vejadgang.

  Lokalplan nr. 407 erstatter lokalplan nr. 387, som tidligere har været offentliggjort for planområdet.

  Et kommuneplantillæg nr. 33 og lokalplan nr. 387 for Blandet bolig og erhverv ved Kildevej / Østergade blev vedtaget endeligt af byrådet den 14. april 2020. Lokalplanen blev efterfølgende påklaget til Planklagenævnet. Planklagenævnet afgjorde den 2. november 2020, at lokalplanen skulle ophæves på grund af manglende bestemmelser om boligernes støjsikring. Kommuneplantillægget er ikke ophævet.

  Ifølge Planklagenævnets afgørelse må der kun udlægges støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, herunder boliger, hvis planen sikrer disse boliger mod støjgener. Derfor er der udarbejdet et forslag til en ny lokalplan nr. 407, hvor det er præciseret i konkrete bestemmelser og i redegørelsen, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj og afskærmning af byggeriet skal overholdes såvel inde i byggeriet som på udendørs opholdsarealer. I det nye lokalplanforslag nr. 407 er der også lavet enkelte andre justeringer.

  Miljøvurdering
  Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes. Etableringen af boligområderne vurderes ikke at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

  Den konkrete planlægning i lokalplan nr. 407 vurderes ikke at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Lokalplanen omfatter et allerede udbygget område i midtbyen i Ikast og tager højde for de eventuelle indbliksgener ved at placere byggeriet længst væk fra de eksisterende boliger mod nord, og lokalplanen har bestemmelser om at etablere støjafskærmning mellem parkeringsarealer og eksisterende boliger mod nord.

  Lokalplanen har desuden konkrete bestemmelser, der sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj skal være overholdt på såvel udendørs opholdsarealer til boligerne (58 dB), som inde i boligernes opholdsrum (46 dB). Herunder er det er en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, at denne overholder ovennævnte grænseværdier.

  Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningsskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold. Screeningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Teknisk Område.

  Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene. Se herunder, hvordan du kan klage.

  Indsend et høringssvar

  Du kan finde forslaget til lokalplan nr. 407 nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.

  Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:
  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:
  Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

  Bemærkninger mm. skal være kommunen i hænde senest den 27. januar 2021.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

  Retsvirkninger og klagevejledning

  Retsvirkninger for lokalplanforslaget

  Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.

  Klagevejledning

  Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planen/planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

  En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her