Skip to main content

Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 og lokalplan nr. 398 - Boligområde, Nordlundvej, Brande

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Indhold

    Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 og lokalplan nr. 398 - Boligområde, Nordlundvej, Brande

    Den 14. december 2020 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag. Planforslagene er offentliggjort den 23. december 2020.

    Du kan finde forslagene til kommuneplantillæg nr. 46 og lokalplan nr. 398 som pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter".

    Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 23. december 2020 til den 10. februar 2021. Se længere nede, hvordan du indsender dit høringssvar.

    Formålet med tillæg nr. 46 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er at udlægge planområdet til nye boligområder med mulighed for både åben-lav- og tæt-lav boligbebyggelse. Planområdet opdeles i to rammeområder, hvor der er mulighed for henholdsvis 1 og 2 etager. Arealerne er en del af byrådets vedtagne strukturplan for udviklingen af Brande Syd.

    Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

    Formålet med lokalplan nr. 398 er at fastlægge bestemmelser for den nye bebyggelse, herunder bebyggelsesplanen, der opdeler planområdet i åben-lave- og tæt-lave boligenklaver. Lokalplanen fastlægger ligeledes bestemmelserne for planområdets grønne områder, hvor der lægges vægt på, at planområdet er en del af delområdet "Skoven" i Brande Syd-strukturplanen.

    Strukturplanen har en intention om, at det omgivende landskab skal give identitet til boligkvarteret. De grønne områder i planområdet skal derfor fremtræde mere naturprægede og træbeplantede end normalt i byens boligområder. Blandt andet indeholder lokalplanen bestemmelser om, at de fælles grønne områder skal beplantes med lyng, vildblomster eller lignende og derfor ikke kan henligge som almindelige græsplæner.

    Lokalplanen giver mulighed for, at bygherre centralt i planområdet kan etablere et aktivitetshus med tilhørende udefaciliteter, eksempelvis multibane, legeplads, træningsfaciliteter eller lignende. Mellem aktivitetshuset og det eksisterende skovområde mod sydvest skal der etableres et grønt bælte.

    Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri i planområdet.

    Miljøvurdering
    Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes. Etableringen af boligområderne vurderes ikke at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

    Planerne giver mulighed for at etablere omtrent 100 boliger på et område, der i dag anvendes til landbrug. Området ligger umiddelbart nordvest for Brande, i forlængelse af Brande by. Områdets nærmeste naboer er boliger, rideskole og hede. I Strukturplanen for Brande Syd er området allerede udlagt til boliger som en del af strukturplanens delområde "Skoven".

    Der er flere opmærksomhedspunkter i miljøscreeningen, som der skal tages hånd om i lokalplanen. Ingen af disse er dog udpeget som væsentlige miljøpåvirkninger. Det drejer sig hovedsageligt om håndtering af overfladevand og flagermus. Overfladevandet bliver håndteret gennem en større plan, som udarbejdes i forbindelse med lokalplanen. Der er vurderet på to forskellige løsninger i miljøscreeningen.
    I forhold til flagermus bliver der udarbejdet et særligt notat, som skal redegøre for, hvilke træer i områdets sydvestlige del, der kan være flagermus i og om de er til stede i området. Først når dette er undersøgt, kan der fældes træer inden for planområdet.

    Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningsskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold. Screeningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Teknisk Område.

    Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene. Se herunder, hvordan du kan klage.

    Indsend et høringssvar

    Du kan finde planerne nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.

    Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:
    teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

    Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:
    Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

    Bemærkninger mm. skal være kommunen i hænde senest den 10. februar 2021.

    HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

    Retsvirkninger og klagevejledning

    Retsvirkninger

    Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.
    Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.
    Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

    Lokalplanen: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.

    Klagevejledning

    Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planen/planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

    En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.

    Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her