Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 og lokalplan nr. 397 -Teknisk anlæg, St. Nørlundvej, Det åbne land

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

14. okt 2020
Afgrænsning af lokalplan nr. 397

Forslag til tillæg nr. 44 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 397 - Teknisk anlæg, St. Nørlundvej, Det åbne land

Den 05. oktober 2020 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag.
Planforslagene er offentliggjort den 14. oktober 2020.

Du kan finde forslagene til kommuneplantillæg nr. 44 og lokalplan nr. 397 som pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter".

Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 14. oktober 2020 til 16. december 2020. Se længere nede, hvordan du indsender høringssvar.

Formålet med Kommuneplantillæg nr. 44 er at udlægge hele planområdet til teknisk anlæg. Planområdet er ikke udlagt i kommuneplanen i dag. Samtidig fastlægges den specifikke anvendelse til ”deponeringsanlæg”. Planområdet udlægges i to kommuneplanrammer med hver sin maksimalt tilladte miljøklasse for aktiviteter, hhv. 4 og 6. For at reducere generne fra det tekniske anlæg for den nuværende bolig på St. Nørlundvej 1 er rammeområdet med den laveste miljøklasse placeret tættest på boligen.

Formålet med Lokalplan nr. 397 er at fastlægge anvendelse, beliggenhed og fremtræden af det tekniske anlæg. Samtidig fastsætter lokalplanen den maksimalt tilladte højde på bygninger og anlæg, vejadgang, placering og højde af de jordvolde, som skal reducere generne fra nedknusningsanlægget samt andre aktiviteter inden for planområdet.

Miljøvurdering

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de skal miljøvurderes. Planændringerne vurderes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Der er derfor i forbindelse med planforslagene udarbejdet en miljørapport, som belyser planernes påvirkning af miljøet. Miljørapporten fremlægges sammen med planforslagene. Du kan finde miljørapporten som en pdf-fil nederst på siden under "Dokumenter".

Du kan påklage Kommunens afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene. Se herunder, hvordan du kan klage.

Retsvirkninger og klagevejledning

Retsvirkninger

Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.
Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.
Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Lokalplanen: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.

Klagevejledning

Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planen/planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune skal gennemføre en miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.

Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her

Indsend et høringssvar

Du kan finde planerne nederst på siden eller ved at kontakte Teknik og Miljø i Administration Vest i Ikast.

Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:
teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:
Ikast-Brande Kommune, Plan og Udvikling, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

Bemærkninger mm. skal være kommunen i hænde senest den 16. december 2020.

HUSK, at oplyse dit navn og adresse.