Gå til hovedindhold

Taxikørsel

Reglerne for taxakørsel er fastsat i ”Lov om taxikørsel m.v.”, og det kræver en tilladelse fra kommunen at udføre erhvervsmæssig persontransport i form af taxakørsel.

 • Læs op

Indhold

  Taxi

  Du kan kende godkendte taxaer på, at de har et tilladelsesnummer, som fremgår af taxaens grønne tilladelsesnummerplade.

  I Ikast-Brande Kommune starter tilladelsesnumrene med 756

  Sådan bliver man taxavognmand

  Ikast-Brande kommune offentliggør i lokale aviser, når der kan søges om en tilladelse til taxakørsel. En ansøger skal opfylde følgende betingelser for at komme i betragtning til en ledig tilladelse:

  • Har bopæl i Danmark (bortfalder i det omfang dette føl ger af international aftale eller regler fastsat af trafikministeren).
  • Er myndig.
  • Skal være fagligt kvalificeret til at drive virksomheden, så det er antageligt, at den vil blive drevet på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.
  • Skal have økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt. Ansøgere skal råde over en egenkapital eller kunne stille sikkerhed på 50.000 kr. for den første tilladelse og yderligere 25.000 kr. for hver efterfølgende tilladelse.
  • Må ikke være dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af virksomheden, jf. straffelovens § 78, stk. 2.7.
  • Må ikke have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs.
  • Må ikke have betydelig forfalden gæld, d.v.s. 50.000 kr. og derover, til det offentlige.

  Man er fagligt kvalificeret, såfremt man inden for de sidste 10 år

    1. har gennemført og bestået et af Færdselsstyrelsen godkendt vognmandskursus. Kurset skal være gennemført og bestået senest 8 måneder efter tilsagn om tilladelse og,
    2. har været beskæftiget inden for erhvervet personbefordring i en periode, der svarer til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse.

  Endvidere er man fagligt kvalificeret, hvis man

    1. har tilladelse til taxa- og limousinekørsel eller sygetransport, eller
    2. er godkendt som ansvarlig leder af og ansat som sådan i et selskab, der udfører sygetransport.

  Tilladelser tildeles den (de) ansøger(e), der efter kommunens skøn er bedst kvalificeret.

  Sådan bliver man taxachauffør

  Godkendelse til at føre taxa eller limousine udstedes efter ansøgning af Borgerservice (i
  Ikast), hvis ansøgeren opfylder følgende betingelser:

  • Har gyldigt kørekort til taxa (erhvervskode B, 4 00 eller 450).
  • Har bopæl i Danmark (bortfalder i det omfang dette følger af international aftale eller reglerne fastsat af trafikministeren).
  • Er myndig.
  • Kan udføre jobbet forsvarligt og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.
  • Er fagligt kvalificeret ved at have gennemført og bestået et af Færdselsstyrelsen godkendt chaufførkursus indenfor de sidste 10 år. Hvis kurset ikke er gennemført, kan der udstedes et midlertidigt 3 meneders førerkort. Eventuel forlængelse kræver, at bindende kursustilmelding forevises. Indehavere af førerkort til taxa- og limousinekørsel, der er meddelt før 1. januar 1998, anses som fagligt kvalificerede.
  • Behersker det danske sprog.
  • Har kendskab til områdets geografi.
  • Må ikke være dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af stillingen.

  Kørepligt og betaling for taxakørsel

  Føreren af en taxa med tilladelse fra Ikast-Brande Kommune har pligt til at udføre kørsel inden for landets grænser med det antal passagerer, som køretøjet er godkendt til at befordre, fra et hvilket som helst sted i Ikast-Brande kommune, hvis kørslen kan ske over land og faste bro- eller tunnelforbindelser.

  Føreren har pligt til at medtage blinde eller svagtseende personer med førerhund, medmindre dette vil være til gene for førerens helbred.

  Er en taxa tilsluttet et bestillingskontor, må føreren ikke udføre bestilling på kørsel uden om bestillingskontoret, når taxaen skal afhente kunder på et bestemt sted.

  Kørslen skal foregå uden ophold og uden unødige omveje til det sted, som kunden har forlangt. Såfremt kunden anviser en anden vej, skal denne vej følges. Under turen skal føreren afsætte eller optage passagerer eller bagage efter kundens anvisning.

  Ikast-Brande kommune har godkendt ”maksimaltakster for taxikørsel”. Oversigt over maksimaltaksterne findes i alle taxaer og her på hjemmesiden.

  Afgift for kørsel ad faste bro- eller tunnelforbindelser kan opkræves særskilt.

  Efter endt kørsel tilkommer der føreren betaling efter taxametrets udvisende. Føreren har pligt til at udstede kvittering til kunden, hvis kunden ønsker det. Kvitteringer skal indeholde oplysning om bestillingskontorets navn og telefonnummer, vognens tilladelsesnummer, dato og klokkeslæt samt distance og pris. Føreren kan forlange forudbetaling inden kørslen påbegyndes.

  Klager

  Klager over kørsel rettes som hovedregel til det pågældende bestillingskontor eller til vognmanden. Såfremt problemet ikke løses, eller det er af grovere karakter, kan klagen sendes videre til Ikast-Brande kommune, Teknik og Miljø.

  Hvis man vil klage, er det vigtigt at kende taxaens indregistreringsnummer eller tilladelsesnummer (den grønne plade), så bestillingskontoret eller Ikast-Brande kommune kan finde frem til den chauffør /taxa, der klages over. Det er altid en god idé at tage imod den printerkvittering, som chaufføren kan udstede til kunden, idet kvitteringen indeholder oplysning om taxiens tilladelsesnummer, dato og klokkeslæt m.v.

  Klager over et bestillingskontor rettes til Ikast-Brande kommune, Teknik og miljø.

  TAKSTREGULATIV FOR HYREVOGNSKØRSEL Gældende pr. 01.12.2011

  Starttakst I
  Mandag - fredagkl. 06.00 - 18.00kr.32,00
  Starttakst II
  Mandag - fredag
  kl. 18.00 - 23.00
  Lørdag - søndagkl. 06.00 - 23.00kr.50,00
  Starttakst III
  Mandag - fredagkl. 23.00 - 06.00
  Lørdag - søndag - helligdagekl. 23.00 - 06.00kr.60,00
  Starttakst IV
  Den 24/12 kl. 6.00 - 27/12 kl. 6.00
  Den 31/12 kl. 6.00 - 2/1 kl. 6.00kr.100,00
  Starttakst V
  Stor vognkr.70,00*
  Starttakst VI
  Minimumtakst gældende
  for kørsel fra
  Søndag - torsdagkl. 23.00 - 06.00kr.100,00
  Mindsteprisen bliver ”kørt af”,
  så taxameteret ej tæller før 6 km.
  Km. takst til alm. vogn med max. 4 personer.kr.14,60
  Km. takst til alm. vogn, returkørselkr.7,30
  Km. takst til stor vogn, 5-8 personerkr.20,80*
  Km. takst til stor vogn, returkørselkr.10,40*
  Mindste pris for handicapvenlig stor vognkr.186,00
  Ventetid pr. timekr.405,00
  Cykel, barnevogn og lignende pr. stk.kr.25,00

  *)Storvognstaksterne må anvendes, når taxaen medtager flere end 4 passagerer,
  er bestilt som stor vogn eller taxaen befordrer en passager i fastspændt kørestol.
  Ikast-Brande kommune har “Kørselsreglement”.
  Karin Schnedler
  fuldmægtig

  Trafik – Hyrevognsbevillinger m.v

  Trafik – Hyrevognsbevillinger m.v.Takst
  2016
  ekskl.
  moms
  Takst
  2017
  ekskl.
  Moms
  Takst
  2017
  inkl.
  moms
  *Udstedelse af tilladelse eller godkendelse
  (taxabevilling). Gebyret er for en 5 årig periode
  767,00770,00Momsfrit
  Behandling af ansøgning466,00468,00Momsfrit
  Udstedelse af førerkort113,00113,00Momsfrit
  Påtegning af toldattest160,00161,00Momsfrit
  Udlevering af trafikbog - anskaffelsespris +27,0027,00
  Udlevering af tilladelsesnummerplade –
  anskaffelsespris +
  41,0041,00

  * Gebyret nedsættes med det beløb, som er betalt for behandling af ansøgningen.

  Gebyrerne og formel til fremskrivning er fastsat ud fra gældende bekendtgørelse om taxikørsel m.v. § 40,
  stk. 1.

  Taksten for trafikbog og nummerplade er variabel, afhængig af anskaffelsespris.

  Taksterne bliver reguleret efter forbrugerprisindeks for november 2016. Reguleringen sker primo 2017.

  Ansøgning om taxikørsel / limousinekørsel

  Du vil være chauffør
  Du skal opfylde en række betingelser og indsende en række nødvendige dokumenter til styrelsen, hvis du vil være chauffør til erhvervsmæssig persontransport.

  Ansøgning om taxikørsel / limousinekørsel

  Trafikbøger- hyrevogne

  Trafikbøger til taxakørselTakst 2019
  Ekskl. moms 
  Takst 2020
  Ekskl. moms 
  Takst 2020
  Inkl. moms 
  Udlevering af trafikbog: Anskaffelsespris21,6021,6027,00

  Bemærk: Taksten for trafikbog er variabel, afhængig af anskaffelsespris. 
  Taxiloven administreres af Færddselsstyrelsen. Det er også her du finder priser
  Link til Taxilov