Ledsagelse

En ledsagerordning, er en ordning hvor personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få støtte til at færdes uden for eget hjem til selvvalgte aktiviteter.

Handicap

Ledsagelse:
En ledsagerordning, er en ordning hvor personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få støtte til at færdes uden for eget hjem til selvvalgte aktiviteter.

Med en ledsageordningen er der mulighed for, at medvirke til øget integration i samfundet for de borgere der kan have svært ved at færdes ude på egen hånd.

Hvordan foregår ordningen?
Ledsageren bevilges af kommunen, men som bruger af ordningen bestemmer borgeren selv indholdet af den ønskede aktivitet. Det kan for eksempel være indkøbsture, koncerter, sports- eller familiesammenkomster – det er blot en betingelse, at aktiviteten altid foregår uden for hjemmet.

Hvordan søger man?
Du kan kontakte koordinatorerne i Psykiatri og Handicap, Myndighedsafdelingen, såfremt du ønsker og ansøge om en ledsagerordning.

Du kan ligeledes ansøge online her via Borger.dk, læs mere nederst.

Kontaktperson for døvblinde:
Er du voksen og har du en kombineret syns- og hørenedsættelse i alvorlig grad, har du mulighed for at søge om en kontaktperson. En kontaktperson kan bidrage til, at du kan leve dit liv så normalt som muligt på trods af dine udfordringer. For at ansøge om en kontaktperson kan du kontakte koordinatorerne i Myndighedsafdelingen i Psykiatri og Handicap.

Kommunen ansætter din kontaktperson i samarbejde med Center For Døve (CFD), men du er med til at finde og godkende kontaktpersonen.

Der kan læses mere om rammerne og kravene til visiteringen af ledsagerordning og kontaktpersoner for døvblinde voksne i kommunens serviceniveaubeskrivelse ved at klikke her.

02.07.2020 14:44

Ledsageordning

Ansøg om ledsageordning

Du kan ansøge om ledsageordning hos kommunen, som afgør, om du kan få ledsageordning. Hvis kommunen ikke har en digital selvbetjeningsløsning, eller du ikke ønsker eller er i stand til at søge digitalt, skal du kontakte kommunen.

Hvis du skal ansøge som partsrepræsentant, skal du kontakte kommunen”.

Hvem kan søge om ledsageordning?

Er du mellem 12 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsageordning. Hvis du har fået tildelt ledsageordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.

Ordningen er et ekstra tilbud til personer med handicap, og ordningen kan derfor ikke erstatte anden hjælp som for eksempel praktisk hjælp i hjemmet. Du søger i kommunens. Brug den digitale løsning 'Ansøg om ledsageordning'.

Du kan læse mere om ledsagelse i praksisnyt fra Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH).

Større behov for hjælp i hverdagen - BPA

Hvis du er over 18 år og har et større behov for assistance i hverdagen, skal du søge kommunen om borgerstyret personlig assistance.

Du kan selv vælge din ledsager

Du har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Dog må det ikke være en forælder, en ægtefælle, eller et lignende nærtstående familiemedlem.

Din ledsager skal helst have interesse eller erfaring i at arbejde med personer med handicap. Ved valg af ledsager, bliver der også lagt vægt på, at du og ledsageren har fællesinteresser. Kommunen skal godkende og ansætte din ledsager.

Op til 15 timers ledsagelse om måneden

Ledsageordningen betyder, at du kan få 15 timers ledsagelse om måneden til formål, du selv bestemmer.

Det er muligt at "gemme" de 15 månedlige timer i højst seks måneder. Det vil sige, at du inden for en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen. Du kan dog ikke bruge dine ledsagetimer på forskud.

Ansøg om tilskud til ledsagerens udgifter

Hvis du ønsker at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til din ledsagers transport.

Kommunen kan dog yde et årligt tilskud på 919 kr. (2020), som skal dække din ledsagers udgifter. Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter.

Kommunen kan desuden i forbindelse med den enkelte ledsageopgave betale udgifter til din ledsagers lokaltransport. Hvis det er nødvendigt, at din ledsager er ved din side hele tiden, kan kommunen vælge at betale din ledsagers udgifter til biografbilletter, til spisning mv. inden for rimelige grænser.

Der er desuden mulighed for at søge om ledsagerkort til DSB, herunder til en række kulturinstitutioner. Læs mere på borger.dk om ledsagerkort til DSB, og hvor du kan søge det.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, DUKH, kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt.

Skrevet af Social- og Indenrigsministeriet