Billedkunstrådet

Billedkunstrådet i Ikast-Brande

Medlemmer

 • Medlemmer

 • Lene Abildgaard Knudsen, formand

 • Jens Chr Jensen, næstformand

 • Finn Birkelund

 • Nina Lund

 • Lotte Stoltenborg (KFU's repræsentant)

 • Carsten Jensen, sekretær.

Billedkunstrådets vedtægter

Retningslinjer for Ikast-Brande Kommunes Billedkunstråd for 2018-2021


§ 1 Formål og opgaver

Ikast-Brande Kommunes Billedkunstråd er dannet med det formål at sikre høj kunstnerisk kvalitet i
forbindelse med kunstnerisk udsmykning i Ikast-Brande Kommune, samt sikre vedligeholdelsen af den
kunstneriske udsmykning i kommunen, som ikke er ejet af private eller selvejende institutioner.
Ikast-Brande Kommunes Billedkunstråd har til opgave at

• virke som rådgivende organ for Ikast-Brande Kommune i kunstneriske spørgsmål

• virke som kunstnerisk rådgiver ved alle kommunale bygninger

• rådgive ift. de 2% af byggesummen, der afsættes til kunst, form og farver, når der bygges nyt eller
ved større renoveringer.

• varetage vedligeholdelsen af den udendørs udsmykning i kommunen, der ikke ejes af private eller
selvejende institutioner.


Ikast-Brande Kommunes Billedkunstråd kan

• igangsætte kunstneriske aktiviteter/kunstprojekter, herunder indkøb af kunst

• igangsætte formidling af kunstneriske aktiviteter/projekter

• virke som rådgivende organ for institutioner og for erhvervslivet i forbindelse med kunstnerisk
udsmykning.
Billedkunstråd bør være opsøgende i sit virke.

§ 2 Økonomi

Midler tilvejebringes ved tilskud fra Ikast-Brande Kommune, ved tilskud fra private virksomheder og fonde,
samt fra offentlige institutioner.
Billedkunstrådets aktiviteter er en integreret del af Ikast-Brande Kommunes regnskab.
Billedkunstrådet rapporterer en gang årligt om årets aktiviteter til Kultur- og Fritidsudvalget.
Alle udgifter/indtægter fremsendes til godkendelse hos Kultur & Bibliotek.


§ 3 Ejerskab og registrering af værker

Værker erhvervet af Ikast-Brande Kommunes Billedkunstråd tilhører Ikast-Brande Kommune.
Billedkunstrådet sørger for registrering og ajourføring af oversigt med udendørs værker i Ikast-Brande
Kommune, der viser placering, kunstner, årstal for værket og erhvervelsen, ejerskab, evt. giver mv.


§ 4 Sammensætning, møder og sekretariat

Billedkunstrådet består af tre-fem medlemmer, som vælges for fire år ad gangen. Medlemmerne udpeges
af Kultur- og Fritidsudvalget på det første møde i valgperioden. Billedkunstrådets medlemmer kan få del i
udvalgets midler efter retningslinjer fra ’Kommunale Billedkunstråd’ fra Statens Kunstfond*.


Billedkunstrådet består af:

• En repræsentant fra Ikast-Brande Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg

• To-fire repræsentanter med kunstnerisk interesse, heraf et flertal med en kunstfaglig baggrund.

Billedkunstrådet konstituerer sig med formand og næstformand.
Vedtagelser i Billedkunstrådet kræver, at over halvdelen af medlemmerne stemmer herfor.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Kultur & Bibliotek varetager sekretariatsfunktionen, og indkalder til møderne i samråd med formanden.
Der afholdes to-fire møder årligt.


§ 5 Vedtægtsændringer

Billedkunstrådets vedtægter kan kun ændres med godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalget og Statens
Kunstfond.


§ 6 Opløsning af Billedkunstrådet

Billedkunstrådet kan alene bringes til opløsning ved beslutning af Kultur- og Fritidsudvalget i Ikast-Brande
Kommune. Ved opløsning anvendes udvalgets likvide midler til tilsvarende kulturelle formål efter Kultur- og
Fritidsudvalgets afgørelse og efter indstilling fra Billedkunstrådet.
Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. januar 2018.


*Fra Statens Kunstfond:
Budgettet kan anvendes til fx honorering af rådsmedlemmerne for den tid de bruger på
rådgivningsopgaverne, og til lokale initiativer som ikke allerede kan få tilskud fra Statens kunstfond.
Det der allerede kan få tilskud fra Statens Kunstfond er: Kunstneres produktion af værker, Udstillingssteders
udstillinger, Indkøb/lån af kunstværker til det offentlige rum eller i offentlige bygninger.
Lokale initiativer kan fx være borgermøder om billedkunst, lokale billedkunstinitiativer for børn og unge,
eller formidling af kommunens kunst.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst opfordrer kommuner til behørig honorering af de
rådsmedlemmer der er professionelle billedkunstnere og kunstkyndige. Honorering kan have betydning i
forhold til rekruttering og fastholdelse af medlemmer med de rette kompetencer.

Billedkunstrådets formål

Billedkunstrådet skal:

 • have et samlet overblik over kommunens udendørs kunstværker

 • igangsætte nødvendig renovering af værker

 • rådgive kommunale institutioner om kunstnerisk udsmykning

 • rådgive - og er hørringpart ved etablering eller ændring af kunst i det åbne rum

 • iværksætte initiativer omkring kunst - og kunst i det offentlige rum.

Arbejdsplan for 2018-2021

 • fortsat beslutning om nødvendig renovering af værker

 • anbefale placering af værker

 • markedsføring af kunsten i det åbne rum

 • rådgivning ved bygning og større renoveringsarbejde ifm. kommunale bygninger

 • rådgivning af kunstnerisk udsmykning i det offentlige rum

 • samarbejde om udvikling af kunst for børn.

Eksempler på projekter

Eksempler på kunstprojekter

 • Flytning af Jens Flemming Sørensens bronzeskulptur, Strømmen, Brande

 • Renovering og flytning af Barry Wilmots 'Stormfuglen', Brande

 • Renovering og flytning af Peter Mølsteds 'Danser i vinden', Brande

 • Renovering og flytning af Peter Brandes vase, Svømmecenter Ikast

 • Nyt værk 'Dragens Hus' til Bording Børneby

 • Nedtagning og opbevaring af værker fra Centerparken i Brande

Rådgivning i forbindelse med nybyggeri/renoveringer

 • Engesvang Børnehus

 • Nordre Skole og SFO

 • Artium Brande

 • Garland Ikast