Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børn og unge 6 - 18 år

Her kan du læse de ni visioner for politikområdet Børn og unge 6 - 18 år

Vision 1

IBK er på forkant med at udvikle tilbud, der retter sig mod børn og unge.

 • Målsætning A: Erfaringerne fra den rullende indskoling indsamles med henblik på fortsat drøftelse i byrådet.
 • Målsætning B: Sammenhænge og samarbejder på tværs af Børne- og ungeområdets organisering understøttes med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken.

Vision 2

Skolerne er veldrevne virksomheder med synlig ledelse og veluddannede lærere, hvis engagement bærer skolens hverdag.

Skolerne arbejder med mål og pædagogiske evalueringer ud fra de landsdækkende standarder og de kommunalpolitiske mål og værdier.

 • Målsætning A: Det tilstræbes, at fagene varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer.
 • Målsætning B: Skolen synliggør de faglige resultater sammen med andre resultatmål rettet mod  'det hele barn'.
 • Målsætning C: Sundhed - fysisk, ernæringsmæssigt, socialt og mentalt - er en del af skolens fokusering. Alle skoler har en sundheds-, trivsels-, og motionsprofil. Gerne udarbejdet i samarbejde med foreningslivet i kommunen.
 • Målsætning D: Børn og unge med særlige evner skal bakkes op i deres bestræbelser på at dygtiggøre sig.

Vision 3

Skolen er en vigtig kulturbærer i børnenes og de unges opvækst og sundhed, motion, trivsel, fællesskab og sammenhængskraft er en integreret del af skolelivet.

 • Målsætning A: Kultur og kulturforskelle indgår som et væsentligt tema i undervisningen.
 • Målsætning B: Vi skal have en synlig og aktiv mobbepolitik.
 • Målsætning C: Vi bakker op om tværgående motionsfremmende aktiviteter på skoleområdet.
 • Målsætning D: Institutionerne inspireres til at gå nye veje og afprøve nye pædagogiske metoder i samarbejde med bestyrelserne.

Vision 4

Alle unge, der forlader skolen, er fagligt velfunderede - og har lyst til at søge videre læring og uddannelse. De gennemfører en ungdomsuddannelse.

 • Målsætning A: 10. kl. er som tilbud et fagligt og menneskeligt udviklingsår rettet mod en praktisk orienteret ungdomsuddannelse eller en boglig ungdomsuddannelse.
 • Målsætning B: Der er særligt fokus på, at unge med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en ungdomsuddannelse.
 • Målsætning C: Entreprenørskabsskolen fastholdes og søges udbygget gennem fortsatte kontakter til erhvervslivet.
 • Målsætning D: For at sikre en øget tilgang til ungdomsuddannelserne, søges der et endnu tættere samarbejde mellem aktørerne på området.
 • Målsætning E: Et særligt opfølgnings- og evalueringsprogram dokumenterer udviklingen.

Vision 5

Skolen fremhæves af forældrene - på grund af rammer og kvalitet i indholdet - som et aktiv i IBK's satsning som bosætningskommune.

 • Målsætning A: Der arbejdes med en fortsat udvikling af PALS (Positiv Adfærd Læring og Samspil) og LP (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) med henblik på, at flere skoler inddrager metoderne.
 • Målsætning B: Form, farver og kunst er inspirerende elementer, hvor børn og unge færdes.
 • Målsætning C: Der gennemføres analyser af forældrenes tilfredshed med skolen - og herigennem sikres en reel forældreindflydelse på ideer omkring skolens virke.
 • Målsætning D: I 2016 skal 85 % af en ungdomsårgang have gennemført en ungdomsuddannelse.

Vision 6

Børn og unge får identitet og selvværd gennem samspil med andre børn og med engagerede forældre og andre voksne. Der er rummelighed og inklusion hvor børn og unge kommer, således at ingen marginaliseres eller udelukkes.

 • Målsætning A: Børnenes og de unges mange forskellige måder at være intelligente og kompetente på, er det fælles udgangspunkt for udvikling af kvalitet og helhed i børnenes og de unges hverdag.
 • Målsætning B: Rummelighed og inklusion i forhold til hele målgruppen skal løbende vurderes med henblik på justeringer.
 • Målsætning C: Kendskabet til Danmark, danske kulturer og andre kulturer indgår i skolen - hvor alle tosprogede børn taler og forstår godt dansk.
 • Målsætning D: Byrådet bidrager til processen bl.a. gennem dialog med Ungdomsrådet og Det Fælles Elevråd. Der afholdes hvert år en temakonference mellem Ungdomsrådet og repræsentanter fra Byrådet.
 • Målsætning E: Der sættes fokus på natur og miljø og brug af kommunens natur i uddannelsen af 'det hele menneske'.

Vision 7

Forældrene varetager opgaven som primært ansvarlige for børnene, som har et medansvar for at forvalte deres evner og muligheder i tilværelsen. Deres egne forslag og idéer til et godt børne- og ungeliv inddrages og tages seriøst.

 • Målsætning A: Skolerne bidrager til denne opgave gennem samarbejdet i skolebestyrelsen, gennem forældresamtaler og gennem forskellige forældrearrangementer. Vi vil fortsætte med at arbejde for øget forældreindflydelse.

Vision 8

Ungdomsskolen er en kvalitativ ramme for de unges fritid, hvor ungdomskulturerne mødes på tværs. Ungdomsskolen er koordinator for den sociale indsats i samspil med SSP. Ungdomsskolen har undervisningstilbud og klubtilbud i alle større byer.

 • Målsætning A: Tilbuddene til den ældste aldersgruppe gøres mere attraktive. For at fremme interessen for skolen, tages udgangspunkt i de unges ønsker. Der gennemføres en analyse af målgruppens forventninger til Ungdomsskolens tilbud.

Vision 9

Skolernes SFO´er understøtter miljøerne for børns læring og trivsel.

 • Målsætning A: SFO'en skaber sammenhæng mellem undervisning og fritid og understøtter helheden i børnenes hverdag.
 • Målsætning B: SFO'en styrker børnenes selvværd gennem arbejdet med personlighedsudvikling og sociale kompetencer.
 • Målsætning C: Fritidspædagogikken lærer børnene at mestrehverdagen.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.