Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kommunikationspolitik

29. maj 2007 vedtog Byrådet en kommunikationspolitik for Ikast-Brande Kommune

 1. Kommunikationspolitikkens formål
 2. Mål for Ikast-Brande Kommunes kommunikation og markedsføring
 3. Definition: Hvad er god kommunikation og markedsføring
 4. Ansvarlighed i kommunikation og markedsføring
 5. Dialog i kommunikation og markedsføring
 6. Tillid i kommunikation og markedsføring
 7. Vi måler om kommunikation og markedsføring skaber resultater

Kommunikationspolitikkens formål

Kommunikationspolitikken beskriver de overordnede mål og retningslinier for Ikast-Brande Kommunes interne og eksterne kommunikation og markedsføring.

Kommunikationspolitikken understøtter den politiske "Vision 2012 for Ikast-Brande Kommune" og lægger sig op af værdierne "dialog, tillid og ansvarlighed" i MED-aftalen.

I Ikast-Brande Kommune anser vi kommunikation og markedsføring for tæt forbundne discipliner, der ikke kan fungere uafhængigt af hinanden.

I politikken er "vi" og "os" synonym for Byrådet og alle ansatte i Ikast-Brande Kommunes organisation.

Mål for Ikast-Brande Kommunes kommunikation og markedsføring

Dialog, tillid og ansvarlighed skal kendetegne hele Ikast-Brande Kommunes kommunikations- og markedsføringsindsats.

Mål med kommunikation:

 • at borgeren opnår viden om sine rettigheder og pligter inden for kommunens kerneområder
 • at borgeren i sin kontakt med kommunen oplever, at de ansatte er vidende, professionelle og imødekommende, om eget område og overordnet viden om kommunen som helhed
 • at borgeren i alle sine henvendelser oplever at blive mødt i øjenhøjde
 • at enhver leder og medarbejder har nem adgang til de informationer, som de skal bruge i arbejdet, og at de føler sig velorienterede om de forhold i organisationen, der har betydning for deres område
 • at Ikast-Brande Kommune kittes sammen, så den både internt og eksternt opleves som en sammenhængende virksomhed

Mål for markedsføring:

 • at skabe og styrke et godt omdømme for Ikast-Brande Kommune
 • at styrke oplevelsen af Ikast-Brande Kommune som et attraktivt bosted for både borgere og virksomheder
 • at skabe opmærksomhed om og merværdi for såvel eksisterende som nye aktiviteter i kommunen
 • at skabe bredt kendskab om Ikast-Brande Kommune både i og uden for kommunens grænser
 • at sikre et ensartet og let genkendeligt udtryk, når Ikast-Brande Kommune er afsender af annoncer, informationer og events.

Definition: Hvad er god kommunikation og markedsføring

I Ikast-Brande Kommune anvender vi begrebet kommunikation, fordi det dækker over:

 • udveksling af information (dvs. "data")
 • mulighed for dialog om den information, der udveksles

Kommunikation er således et bredere og mere forpligtende begreb end "information".

Vi definerer god kommunikation og markedsføring således, at den er afstemt efter:

 • hvem er modtageren, og hvad er modtagerens behov
 • hvilken situation foregår kommunikationen eller markedsføringen i

Dette betyder, at det er modtageren af budskabet, der gennem sin opfattelse, fortolkning eller adfærd afgør om kommunikationen eller markedsføringen har været god eller ej.

Ansvarlighed i kommunikation og markedsføring

I Ikast-Brande Kommune skal der være nøje overensstemmelse mellem det vi siger, det vi gør, og den oplevelse, vores interessenter har af os. Det vil sige, at ansvarlig kommunikation er troværdig kommunikation.

Ikast-Brande Kommunes ansatte har i deres arbejde tæt kontakt med kommunens borgere. Vi har dermed alle et medansvar for den kommunikation og de budskaber, vi sender ud om den kommunale organisation.

Derfor opfatter vi kommunikation som en helhed, og således er god intern kommunikation en forudsætning for god ekstern kommunikation. Det er samtidig nødvendigt at markedsføre kommunen internt for, at ledere og medarbejdere kan være ambassadører for kommunen udadtil.

Dialog i kommunikation og markedsføring

I Ikast-Brande Kommune indgår kommunikation proaktivt som en naturlig del af enhver beslutnings- og planlægningsproces, således at kommunikationen er professionel.

Som en del af drøftelsen af den enkelte sag, bør man derfor aktivt forholde sig til:

 1. hvad skal kommunikeres - budskabet
 2. til hvem skal kommunikeres - interne og eksterne interessenter
 3. hvordan skal det kommunikeres
 4. hvor skal der kommunikeres - medievalg
 5. hvornår skal det kommunikeres
 6. hvem skal kommunikere budskabet

De samme overvejelser skal være grundlaget i planlægningen af markedsføringen af kommunens tilbud og aktiviteter.

Tillid i kommunikation og markedsføring

Ikast-Brande Kommune tilstræber åbenhed om sin virksomhed både internt og eksternt:

 • Information er en ressource, som vi stiller til rådighed, således at alle i og uden for organisationen kan have tillid til, at de har umiddelbar adgang til informationen, når de har behov for det i deres arbejde eller for at orientere sig om kommunens virksomhed.
 • Parathed til dialog om beslutninger og planer med medarbejdere, borgere og samarbejdsparter.
 • Vi fortæller både de gode og de dårlige historier og formår på den måde at sætte dagsorden.
 • Vi inddrager vores samarbejdsparter i markedsføringsindsatsen.

Vi måler om kommunikation og markedsføring skaber resultater

Ikast-Brande Kommune gennemfører undersøgelser og målinger for at sikre, at kommunikations- og markedsføringsindsatsen giver de resultater, som vi ønsker, og at den opfylder det behov, som kommunens interessenter har.

Vi anvender både kvalitative og kvantitative metoder for både at måle resultater og få input til det forsatte udvikling af kommunikations- og markedsføringsindsatsen.

Det betyder, at Kommunikationspolitikken skal evalueres og drøftes som minimum en gang i hver politiskvalgperiode.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.