Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fløvej 16 - ansøgning om miljøgodkendelse

Offentlig annoncering af ansøgning om miljøgodkendelse af Fjerkræbruget, Fløvej 16, 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med en ændring/udvidelse af fjerkræproduktionen på Fløvej 16, 7330 Brande.

Projektet omfatter en udvidelse af produktionsarealet1 til i alt 12.274 m2. En udvidelse på 1.213 m2 i forhold til det nuværende produktionsareal på 11.061 m2, samten ændring af staldsystemet i stald 1 til fleretagesystem. Udvidelsen af produktionsarealet sker i eksisterende bygninger. Der er ægproduktion på ejendommen.

Ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug, som er omfattet af § 16 a i Husdyrbrugloven, skal indledes med en offentlig annoncering, så offentligheden og berørte myndigheder tidligt i processen bliver informeret om det ansøgte projekt. Offentligheden skal have en reel mulighed for at komme med kommentarer og bemærkninger til det påtænkte projekt, så eventuelle forslag og bemærkninger kan inddrages i sagsbehandlingen.

Forud for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen indkaldes hermed ideer, forslag og synspunkter til brug for den videre sagsbehandling.
Eventuelle ideer, forslag og synspunkter bedes sendt pr. e-mail til
teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk, eller med brev til
Ikast-Brande Kommune,
Teknisk Område,
Sjællandsgade 6,
7430 Ikast,
att. Kristian Andreassen, så de er kommunen i hænde senest onsdag den 14. april 2020.
Eventuelle forslag og bemærkninger bedes mærket med sagsnummer: 09.17.19-P19-35-19.

På baggrund af denne annoncering, kan du anmode om, at få udkast til miljøgodkendelse tilsendt, når denne foreligger. Du vil få en frist på 30 dage til at kommentere udkastet. Naboer (matrikulære naboer og naboer inden for en beregnet konsekvenszone for lugt) samt eventuelle sagsparter vil under alle omstændigheder blive orienteret, når udkastet foreligger, og vil i den forbindelse også få en frist på 30 dage til at kommentere udkastet.

Når kommunen, efter høringsperioden på 30 dage, har truffet den endelige afgørelse om miljøgodkendelse, vil godkendelsen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med fire ugers klagefrist. Afgørelsen bliver også offentliggjort på Miljøstyrelsens portal, Digital MiljøAdministration (DMA).

Link til ansøgningsmaterialet 
Ansøgningsskema nr. 215557 
Miljøkonsekvensrapport 
Nuværende miljøgodkendelse fra 2018 

Ønsker du yderligere oplysninger om projektet, kan du kontakte miljømedarbejder Kristian Andreassen på telefon 9960 3373 eller pr. mail på krand@ikast-brande.dk.

1 Produktionsareal: Det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.