Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Energivej 9 - sikkerhedsdokument

Sikkerhedsdokument Fyldestation Air Liquide Danmark A/S, Energivej 9, Pårup, 7442 Engesvang

Ikast-Brande Kommune har i henhold til reglerne i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, meddelt et sikkerhedsdokument til Fyldestation Air Liquide Danmark A/S, Energivej 9, Pårup, 7442 Engesvang.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til bimad@ikastbrande.dk eller på telefon 99 60 33 41.

Klage 
Der kan efter kapitel 11 i Miljøbeskyttelsesloven klages over kommunens afgørelse. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige senest fredag den 17. april 2020.

En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klager skal i den forbindelse logge på - typisk ved brug af NemID. Klagen sendes via klageportalen til Ikast-Brande Kommune, og anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Yderligere oplysninger om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk, hvorfra der også er link til Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Ikast-Brande Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødeklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Ved indsendelse af en klage skal klager betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1800 kr. for virksomheder og organisationers vedkommende (2016-niveau - beløbet indeksreguleres den 1. januar hvert år). Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis: 

  • 1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves 
  • 2. klageren får helt eller delvist medhold i klagen  
  • 3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetencer.

 Link til afgørelsen

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.