Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet har vedtaget lokalplan nr. 384 for Boligområde, Birkevej, Engesvang

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af en lokalplan

Afgrænsning lokalplan 384
Lokalplanafgræsning


Lokalplan nr. 384 for Boligområde, Birkevej, Engesvang 

Den 09. marts 2020 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående plan endeligt.

Lokalplan nr. 384 er offentligt bekendtgjort den 18. marts 2020.

Et forslag til lokalplanen var i offentlig høring i perioden fra den 20. december 2019 og til og med den 7. februar 2020.

Du kan se lokalplan nr. 384 her 

På nær mindre redaktionelle ændringer, er der ikke foretaget nogen ændringer i de endelige planer, siden forslagene til planerne var i offentlig høring.  


Formålet med lokalplan nr. 384 er blandt andet
, at sikre, at der bliver vejadgang til de nye boligområder fra en ny stikvej til Birkevej. Samtidig sikrer lokalplanen en sti gennem planområdet.  

Lokalplanen fastsætter bestemmelser, der opdeler området i to delområder. Der er mulighed for tæt-lav boligbebyggelse i delområde 1 og åben-lav boligbebyggelse i delområde 2. Der kan maksimalt opføres byggeri i to etager og 8,5 meters højde.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri.

Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 384 aflyses lokalplan nr. 39 for den del af lokalplanområdet, som nærværende lokalplan vedrører. Lokalplan nr. 39 blev vedtaget af Ikast Kommune den 21. april 1987.

 

Følgende gælder for den endelige plan 

Planen kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Administration Vest i Ikast.

Retsvirkninger
Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.


Klagevejledning
Lokalplanen er vedtaget i henhold til planloven. Man kan påklage Byrådets vedtagelse af planen til Planklagenævnet, når planen er offentligt bekendtgjort. Alle, der har en retlig interesse i planen kan påklage retlige spørgsmål. Du kan ikke klage over planens indhold eller skønsmæssige afgørelser, det vil sige, hvis du for eksempel mener, at Byrådet skulle have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Ønsker du at klage - så læs mere i klagevejledningen her

 

Kontakt

Har du spørgsmål til lokalplanen, så kontakt: 

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail: jaive@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3302.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.