Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forslag til kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplan nr. 386 for Boligområde, Arslevvej, Bording

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Afgrænsning lokalplan 386

Lokalplanområdets afgrænsning 

Forslag til tillæg nr. 35 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 386 for Boligområde, Arslevvej, Bording

Den 4. maj 2020 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag.

Planforslagene er offentliggjort den 13. maj 2020.

Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 13. maj 2020 til og med den 24. juni 2020.


Du kan se forslag til kommuneplantillæg nr. 35 her 


Du kan se forslag til lokalplan nr. 386 her

 

Formålet med tillæg nr. 35 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er, at ændre plangrundlaget for et boligområde i den nordlige del af Bording. Afgrænsningen af kommuneplanens rammeområder nr. 2.B1.12 og 2.B1.15 bliver ændret, så de passer til boligområderne i lokalplan nr. 386. Samtidig udvides planområdet mod øst med omtrent 7.000 m2 ved at inddrage et areal, der i dag ikke er udlagt i kommuneplanen.

Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

Formålet med lokalplan nr. 386 er bl.a. at sikre, at planområdet kan anvendes til boligformål, herunder åben-lav boliger og tæt-lave boliger samt at bebyggelsen indrettes med grønne friarealer.

Med lokalplanen bliver der planlagt for de næste etaper af boligområderne i strukturplanen for Bording Nord. Strukturplanen blev vedtaget tilbage i 2010, og lokalplan nr. 209, for det første boligområde Kornblomsten blev vedtaget i 2011. Det har vist sig, at lokalplanens bestemmelser for bebyggelsen i den første boligetape, Kornblomsten, var så restriktive, at potentielle bygherrer havde svært ved at realisere deres boligprojekter.

Derfor bliver Kornblomsten omfattet af den nye lokalplan nr. 386. Bestemmelserne for Kornblomsten tilpasses bestemmelserne for de nye boligetaper. De nye bestemmelser svarer til de bestemmelser, der sædvanligvis opstilles for nye boligområder i Ikast-Brande Kommune, og der bliver derfor friere rammer for udformningen af boliger på de endnu ikke bebyggede grunde på Kornblomsten.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri i planområdet.

Når lokalplan nr. 386 bliver endeligt vedtaget bliver den gældende lokalplan nr. 209 aflyst for den del, der hører ind under lokalplan nr. 386.

 

Miljøvurdering

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes.

Planændringerne vurderes ikke at få væsentlige og negative indvirkninger på miljøet. Området ligger i den sydlige del af Brande, og ændringen af områdets anvendelse til boliger forventes ikke at belaste miljøet væsentligt.

 

Følgende gælder for planforslagene

Du kan se planerne her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Administration Vest i Ikast.

Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk  

eller til:

Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

Bemærkninger mm. skal være kommunen i hænde senest den 24. juni 2020.
HUSK, at oplyse dit navn og adresse.


Retsvirkninger


Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen.  Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Lokalplanen: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år. 


Klagevejledning


Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af lokalplanen/kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.

Ønsker du at klage - læs mere i klagevejledningen her


Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget eller lokalplanen, så kontakt: 

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail: jaive@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3302

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.