Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 38 og lokalplan nr. 390 for Boligområde, Sportsvej, Bording

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Afgrænsning lokalplan 390

Lokalplanområdets afgrænsning

Tillæg nr. 38 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 390 for Boligområde, Sportsvej, Bording

Den 04. maj 2020 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående planer endeligt.

De vedtagne planer er offentligt bekendtgjort den 13. maj 2020.

Forslag til planerne var i offentlig høring i perioden fra den 12. februar 2020 til og med den 25. marts 2020.

Du kan se kommuneplantillæg nr. 38 her
Du kan se lokalplan nr. 390 her 

På nær mindre redaktionelle ændringer, er der ikke foretaget nogen ændringer i de endelige planer, siden forslagene til planerne var i offentlig høring. 


Formålet med tillæg nr. 38 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er,
 at ændre plangrundlaget for en mindre del af et boligområde på Sportsvej i Bording. I boligområdet er det kun muligt at opføre åben-lave boliger. Med tillægget bliver planområdet udlagt i et nyt rammeområde, hvor der er mulighed for at etablere tæt-lave boliger.

Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

Formålet med lokalplan nr. 390 er, at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for, at der kan udarbejdes et konkret byggeprojekt for seks tæt-lave boliger i planområdet. Fire af boligerne vil blive indrettet i det eksisterende, tidligere daginstitutionsbyggeri, og derudover kan der opføres to nye tæt-lave boliger. 

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for vejadgang, udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri i planområdet.

Følgende gælder for de endelige planer 

Planerne kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Administration Vest i Ikast.

Retsvirkninger

Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Lokalplanen: Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.


Klagevejledning

Planerne er vedtaget i henhold til planloven. Man kan påklage Byrådets vedtagelse af planerne til Planklagenævnet, når planerne er offentligt bekendtgjort. Alle, der har en retlig interesse i planerne kan påklage retlige spørgsmål. Du kan ikke klage over planernes indhold eller skønsmæssige afgørelser, det vil sige, hvis du for eksempel mener, at Byrådet skulle have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.

Ønsker du at klage - så læs mere i klagevejledningen her

 

Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget, så kontakt:

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail:
jaive@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3302

Har du spørgsmål til lokalplanen, så kontakt: 

Iben Hammeleff
Planlægger 
Email: ibham@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3303

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.