Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan nr. 391 for Boligområde, Enkehøj Sydøst, Brande

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Afgrænsning lokalplan 391

Lokalplanområdets afgrænsning

Tillæg nr. 36 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 391 for Boligområde, Enkehøj Sydøst, Brande 

Den 04. maj 2020 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående planer endeligt.

De vedtagne planer er offentligt bekendtgjort den 13. maj 2020.

Forslag til planerne var i offentlig høring i perioden fra den 12. februar 2020 til og med den 25. marts 2020.

Du kan se kommuneplantillæg nr. 36 her
Du kan se lokalplan nr. 391 her 


Formålet med tillæg nr. 36 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er, at ændre plangrundlaget for en del af et rekreativt område i det sydøstlige Brande. Ændringen skal gøre det muligt at opføre tæt-lave boliger inden for planområdet.

Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

Formålet med lokalplan nr. 391 er, at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for, at der kan udarbejdes et konkret byggeprojekt for otte tæt-lave boliger i planområdet.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for vejadgang, udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse.

Ændringer i de endelige planer siden den offentlige høring
På nær mindre redaktionelle ændringer, er der ikke foretaget nogen ændringer i det endelige kommuneplantillæg, siden forslaget til planen var i offentlig høring. 

Som følge af den offentlige høring er der foretaget to ændringer i den endelige lokalplan. Dels er det blevet et krav, at vejen skal asfalteres, dels er det blevet et krav, at den del af grunden, der er beliggende i delområde 1 skal planeres ned til kote 51,5.

Følgende gælder for de endelige planer 

Planerne kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Administration Vest i Ikast.

Retsvirkninger

Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Lokalplanen: Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.


Klagevejledning

Planerne er vedtaget i henhold til planloven. Man kan påklage Byrådets vedtagelse af planerne til Planklagenævnet, når planerne er offentligt bekendtgjort. Alle, der har en retlig interesse i planerne kan påklage retlige spørgsmål. Du kan ikke klage over planernes indhold eller skønsmæssige afgørelser, det vil sige, hvis du for eksempel mener, at Byrådet skulle have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.

Ønsker du at klage - så læs mere i klagevejledningen her

 

Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget, så kontakt:

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail: jaive@ikast-brande.dk 
Direkte tlf.: 9960 3302

Har du spørgsmål til lokalplanen, så kontakt: 

Lars Henrik Dahl Hansen
Planlægger
E-mail: lahdh@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3307

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.