Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Søbjergvej 78B - Tilladelse til at indvinde grundvand

Søbjergvej 78B, 7441 Bording – Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 86.2727

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 15.744 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 86.2727. Tilladelsen er offentliggjort den 19. juni 2020 og er givet efter § 20 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 118 af 22-02-2018).

Link til tilladelsen

Ikast-Brande Kommune har lavet en miljøvurderingsscreening i forbindelse med, at tilladelsen blev udarbejdet.

Klagevejledning 
Det er muligt at klage over tilladelsen og/eller afgørelsen om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering.

Klage over screeningsafgørelsen
Alle kan klage over screeningsafgørelsen. Der kan klages over retlige spørgsmål ifølge "Planlovens" § 58 (LBK nr. 287 af 16-04-2018), hvis man for eksempel ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

Klage over tilladelsen
Det er kun parter, der har en individuel og væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, der kan klage over tilladelsen ifølge § 80 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 118 af 22-02-2018).

Hvis du vil klage over screeningsafgørelsen og/eller tilladelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sådan gør du, hvis du vil klage:
Gå på www.naevneneshus.dk.
Find Miljø- og Fødevareklagenævnet, og følg vejledningen på skærmen.
Du skal logge ind med NemId.

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. (privatperson) og 1.800 kr. (virksomhed) + indeksregulering for at behandle klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen.

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en ansøgning til Ikast-Brande Kommune, der forklarer, hvorfor du skal fritages fra at bruge Klageportalen. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Klagefristen udløber den 13. juli 2020.

Ansøger vil få besked, hvis andre klager over screeningsafgørelsen/tilladelsen.

Hvis du vil have afgørelsen prøvet ved domstolen, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.