Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan nr. 381 - Område til offentligt formål - Daginstitution, Lysholt Allé, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

 Afgrænsning lokalplan 381

Lokalplanafgrænsning

Forslag til tillæg nr. 28 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 381 for Område til offentligt formål - Daginstitution, Lysholt Allé, Ikast

Den 3. februar 2020 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag.

Planforslagene er offentliggjort den 12. februar 2020.

Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 12. februar til og med den 8. april 2020.

Du kan se forslag til kommuneplantillæg nr. 28 her 
Du kan se forslag til lokalplan nr. 381 her

 

Formålet med tillæg nr. 28 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er, at ændre plangrundlaget for et rekreativt område mellem Grøddevej og Lysholt Allé i det sydøstlige Ikast. Ændringen skal gøre det muligt at anvende arealet til offentlige formål, så der kan opføres en daginstitution i området.

Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

Formålet med lokalplan nr. 381 er, at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for, at der kan udarbejdes et konkret projekt for en integreret daginstitution, der sikrer det gode børneliv i Ikast Øst. Den nye institution skal erstatte det eksisterende dagtilbud i Sønderparken, der er nedslidt, og ikke længere dækker de nødvendige behov.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri i planområdet.

 

Informationsmøde

Ikast-Brande Kommune inviterer til informationsmøde om planerne

Torsdag den 27. februar 2020, kl. 19.00 - 20.30 i kantinen på administration Vest, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast.

 

Miljøvurdering

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes. Etablering af en daginstitution i området vurderes ikke at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Området ligger i Ikast by, hvor anvendelsen af området ændres fra rekreativt område til et område til offentlige formål. Daginstitutionen flyttes fra et andet sted i byen, og det vurderes ikke at belaste miljøet væsentligt, men dog mere end områdets eksisterende anvendelse som grønt, rekreativt område. 

Følgende gælder for planforslagene

Du kan se planerne her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Administration Vest i Ikast.

Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk  

eller til:

Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

Bemærkninger mm. skal være kommunen i hænde senest den 08. april 2020.
HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

Retsvirkninger

Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen.  Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Lokalplanen: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år. 

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af lokalplanen/kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.

Ønsker du at klage - læs mere i klagevejledningen her


Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget, så kontakt: 

Lilian Ebbesen
Planlægger
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3305


Har du spørgsmål til lokalplanen, så kontakt:

Iben Hammeleff
Planlægger
Email: ibham@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3303

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.