Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan nr. 379 for Centerområde - Aflastningsområde, Vestergårdsvej, Brande

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Lokalplan 379 afgrænsning

Lokalplanafgræsning

Tillæg nr. 24 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og  Lokalplan nr. 379 for Centerområde - Aflastningsområde, Vestergårdsvej, Brande 

Den 3. februar 2020 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående planer endeligt.

De vedtagne planer er offentligt bekendtgjort den 12. februar 2020.

Forslag til planerne var i offentlig høring i perioden fra den 18. september 2019 til den 30. oktober 2019 - sammen med en detailhandelsredegørelse.

Du kan se kommuneplantillæg nr. 24 her 
Du kan se lokalplan nr. 379 her 

Der er foretaget mindre, redaktionelle ændringer i de endelige planer, siden forslagene til planerne var i offentlig høring. I forhold til lokalplanforslaget er der desuden ændret på byggefelter, så muligheden for byggeri inden for den nuværende åbeskyttelseslinje er blevet reduceret.   

Formålet med tillæg nr. 24 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er, at ændre plangrundlaget for centerområdet ved Vestergårdsvej i den nordvestlige del af Brande. Ændringen skal gøre det muligt at udvide kommuneplanens rammer for detailhandel i centerområdet, som i dag specifikt er udlagt til aflastningsområde. Den nuværende ramme til dagligvarehandel og udvalgsvarehandel er næsten brugt op.

Med tillægget skilles en del af aflastningsområdet ud i et nyt rammeområde som udlægges til centerområde, hvor der alene er mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Den resterende del af aflastningsområdet udvides mod nordvest og vil give mulighed for dagligvare- og udvalgsvarebutikker. I fremtiden kan der opføres et maksimalt etageareal på samlet 2.800 m2 til dagligvarebutikker og 2.650 m2 til udvalgsvarebutikker i aflastningsområdet, samt 8.500 m2 til særligt pladskrævende butikker i centerområdet.

Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

Formålet med lokalplan nr. 379 er, at fastsætte de nærmere bestemmelser omkring størrelse, udseende og beliggenhed af bygninger, veje osv. Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri. Samtidig fastlægger planen bestemmelser, der bl.a. skal sikre, at lyskast fra planområdet ikke påvirker naturområdet ved Skjern Å. 

Lokalplanen deler planområdet op i to delområder til hhv. dagligvare- og udvalgsvarebutikker og til særligt pladskrævende butikker.

Med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 379 bliver den gældende lokalplan nr. 250 aflyst i sin helhed.

Følgende gælder for de endelige planer 

Planerne kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Administration Vest i Ikast.

Retsvirkninger

Kommuneplantillægget: Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod ændret anvendelse, udstyknings- og byggeønsker, der strider mod kommuneplanens rækkefølgeangivelse og rammebestemmelser.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Lokalplanen: Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der bliver meddelt dispensation.


Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planerne kan påklages til Planklagenævnet. Man kan kun påklage retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

Ønsker du at klage - så læs mere i klagevejledningen her 

Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget, så kontakt:

Lilian Ebbesen
Planlægger
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3305

Har du spørgsmål til lokalplanen, så kontakt: 

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail: jaive@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3302

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.