Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forslag til lokalplan nr. 394 - Område til offentligt formål, Frisenborgparken, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed et forslag til en lokalplan.

Afgrænsning lokalplan 394Lokalplanområdets afgrænsning

 

Forslag til lokalplan nr. 394 for et område til offentligt formål, Frisenborgparken, Ikast 

Den 14. april 2020 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående lokalplanforslag.

Planforslaget er offentliggjort den 22. april 2020.

Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanforslaget i høringsperioden fra den 22. april 2020 og frem til den 3. juni 2020.

Du kan se forslag til lokalplan nr. 394 her 


Formålet med lokalplan nr. 394 er,
at give mulighed for, at der kan opføres et offentligt lægehus på et areal i umiddelbar nærhed af sundhedscenteret i Frisenborgparken.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse i planområdet.

Miljøvurdering

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslaget er derfor screenet med det resultat, at det ikke skal miljøvurderes. 

Etableringen af et offentligt lægehus i området vurderes ikke at få væsentlige og negative indvirkninger på miljøet i forhold til den nuværende anvendelse. 

Følgende gælder for planforslaget

Du kan se lokalplanforslaget her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Administration Vest i Ikast.

Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk  

Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:

Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast.

Bemærkninger mm. skal være kommunen i hænde senest den 3. juni 2020.
HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

Retsvirkninger
Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år. 

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslaget kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planen, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10 om, at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af lokalplanen, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.

Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her

Kontakt

Har du spørgsmål til lokalplanen, så kontakt: 

Iben Hammeleff
Planlægger
Email: ibham@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3303

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.