Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 33 og lokalplan nr. 387, Blandet bolig og erhverv, Kildevej, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Lokalplan 387 afgrænsning Lokalplanafgrænsning

Tillæg nr. 33 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 387 for Blandet bolig og erhverv, Kildevej, Ikast

Den 14. april 2020 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående planer endeligt.

De vedtagne planer er offentligt bekendtgjort den 22. april 2020.

Forslag til planerne var i offentlig høring i perioden fra den 20. december 2019 og frem til den 21. februar 2020.

Du kan se kommuneplantillæg nr. 33 her 

Du kan se lokalplan nr. 387 her 


Formålet med planerne

Formålet med tillæg nr. 33 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er, at ændre plangrundlaget for et mindre område, som ligger centralt i Ikast på hjørnet af Kildevej og Østergade. Arealet er udlagt til blandet bolig og erhverv. Byrådet ønsker flere centralt beliggende boliger i Ikast og giver derfor mulighed for en højere bebyggelsesprocent i planområdet, så man kan opføre etageboliger i op til 10 etager.

Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

Formålet med lokalplan nr. 387 er at sikre, at området kan blive anvendt til blandet bolig og erhverv med mulighed for at opføre etagebyggeri til primært boliger, eventuelt erhverv i stueetagen. Lokalplanen giver mulighed for at opføre et etagebyggeri i op til ti etager. Lokalplanen skal ligeledes sikre, at gener fra skygger og indkig mindskes mest muligt hos naboer. Derfor er der i lokalplanen bestemmelser om, at bebyggelsen skal placeres i den sydlige del af planområdet mod primært Østergade.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse.

Ændringer i planerne som følge af den offentlige høring

Lokalplanen: Som følge af den offentlige høring er der tilføjet følgende præciseringer i lokalplanen:

§ 6.2: (Ny bestemmelse) Byggefelterne er cirkulære, og den enkelte bygning er placeret således, at det midterste punkt i bygningens grundplan ligger inden for byggefeltet.

§ 6.3: (Tilrettet bestemmelse) Der kan etableres tagterrasser på bygninger med 4 og 5 etager jf. § 3.5. Tagterrasser trækkes 1 ½ meter tilbage fra facader. 

§ 6.5: (Tilrettet bestemmelse) På bygninger over 6 etager skal den øverste etage være tilbagetrukket med 1 ½ meter i forhold til øvrige facader. 

§ 6.6: (Ny bestemmelse) Boligerne skal overholde Miljøstyrelsens tilladte støjgrænser i boliger på 45 db/ 40 db.

Kommuneplantillægget: Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

 

Følgende gælder for de endelige planer

Planerne kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Administration Vest i Ikast.

Retsvirkninger

Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen.  Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Lokalplanen: Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.


Klagevejledning
Lokalplanen er vedtaget i henhold til planloven. Man kan påklage Byrådets vedtagelse af planen til Planklagenævnet, når planen er offentligt bekendtgjort. Alle, der har en retlig interesse i planen kan påklage retlige spørgsmål. Du kan ikke klage over planens indhold eller skønsmæssige afgørelser, det vil sige, hvis du for eksempel mener, at Byrådet skulle have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.

Ønsker du at klage - så læs mere i klagevejledningen her

 

Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget, så kontakt: 

Lilian Ebbesen
Planlægger
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3305

Har du spørgsmål til lokalplanen, så kontakt: 

Iben Hammeleff
Planlægger
Email: ibham@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3303

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.