Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 32 og lokalplan nr. 385, Boligområde, Åboesvej, Engesvang

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Lokalplan 385 afgrænsning

Lokalplanafgrænsning

Tillæg nr. 32 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 385 for Boligområde, Åboesvej, Engesvang 

Den 14. april 2020 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående planer endeligt.

De vedtagne planer er offentligt bekendtgjort den 22. april 2020.

Forslag til planerne var i offentlig høring i perioden fra den 20. december 2019 til 7. februar 2020.

Du kan se kommuneplantillæg nr. 32 her 

Du kan se lokalplan nr. 385 her 

På nær mindre redaktionelle ændringer, er der ikke foretaget nogen ændringer i de endelige planer, siden forslagene til planerne var i offentlig høring. 


Formålet med tillæg nr. 32 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er,
at ændre plangrundlaget for et område mellem Åboesvej og Gl. Kongevej i Engesvang. Med vedtagelsen af kommuneplantillægget udlægger byrådet planområdet til tæt-lav boligbebyggelse. Hele planområdet var allerede udlagt til boligområde som en del af kommuneplanens rammeområde nr. 3.B1.9, men der var kun mulighed for åben-lav boligbebyggelse. Planområdet udlægges derfor i et nyt rammeområde nr. 3.B2.2, hvor der er mulighed for tæt-lav boligbebyggelse.

Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

Formålet med lokalplan nr. 385 er, at fastlægge anvendelse, beliggenhed og fremtræden af boligområdet. Lokalplanen sikrer, at man i Engesvang kan imødekomme efterspørgslen på tæt-lave boliger, som ligger tæt på natur, daginstitution, skole og rekreative tilbud. Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 24 tæt-lave boliger.

Samtidig fastlægger lokalplanen, at der skal anlægges et fortov langs lokalplanen mod Åboesvej, så der kan sikres bedre adgang til den nye daginstitution nordvest for planområdet.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse.

Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 385 aflyses lokalplan nr. 16.3 for den del af lokalplanområdet, som nærværende lokalplan vedrører. Lokalplan nr. 16.3 blev vedtaget af Ikast-Brande Kommune den 26. januar 2009.

Følgende gælder for de endelige planer

Planerne kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Administration Vest i Ikast.

Retsvirkninger

Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen.  Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Lokalplanen: Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.


Klagevejledning
Lokalplanen er vedtaget i henhold til planloven. Man kan påklage Byrådets vedtagelse af planen til Planklagenævnet, når planen er offentligt bekendtgjort. Alle, der har en retlig interesse i planen kan påklage retlige spørgsmål. Du kan ikke klage over planens indhold eller skønsmæssige afgørelser, det vil sige, hvis du for eksempel mener, at Byrådet skulle have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Ønsker du at klage - så læs mere i klagevejledningen her

 

Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget, så kontakt: 

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail: jaive@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3302

Har du spørgsmål til lokalplanen, så kontakt: 

Jeanette Ishi Lehn
Planlægger
E-mail: jeleh@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3311

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.