Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet har vedtaget Kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan nr. 383 for Boligområde, Kongevejen, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Lokalplan 383_endelig

Lokalplanafgrænsningen

Kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan nr. 383 for Boligområde, Kongevejen, Ikast 

Den 09. september 2019 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående planer endeligt.

De vedtagne planer er offentligt bekendtgjort den 18. september 2019.

Forslag til planerne var i offentlig høring i perioden fra den 17. april 2019 og frem til den 29. maj 2019.

Du kan se kommuneplantillæg nr. 29 her 
Du kan se lokalplan nr. 383 her 

Siden forslagene til planerne var i offentlig høring, er der foretaget en ændring i afgrænsningen af planområdet. Planområdet er reduceret mod sydvest. Derudover er der foretaget mindre, redaktionelle ændringer.  

Formålet med tillæg nr. 29 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er at udlægge hele planområdet til boligområde. Den eksisterende kommuneplanramme i planområdet bliver ændret til et nyt rammeområde med delvist nye bestemmelser. Der gives bl.a. mulighed for etageboliger i hele planområdet.

Tillægget ændrer plangrundlaget til et blandet boligområde med en maksimal bebyggelsesprocent på 60 og en maksimal bygningshøjde på 12,5 meter opført med højst 2,5 etager.

Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

Formålet med lokalplan nr. 383 er blandt andet at sikre, at eventuelle skygge- og indkigsgener hos naboer reduceres ved at fastlægge byggelinjer mod naboskel. Dermed sikrer lokalplanen, at det er muligt at fortætte området samtidig med, at der tages hensyn til eksisterende beboere i området. 

Der gives mulighed for øget bygningshøjde og højere bebyggelsesprocent. Lokalplanens eksisterende mulighed for at etablere butik ud mod Kirkegade udgår af planen, men den eksisterende butik kan fortsætte sin lovlige anvendelse, da lokalplaner ikke regulerer eksisterende lovlig anvendelse.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri.

Med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 383 bliver den gældende lokalplan nr. 70. aflyst i sin helhed.


Følgende gælder for de endelige planer

Planerne kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Administration Vest i Ikast.


Retsvirkninger for k
ommuneplantillægget
Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod ændret anvendelse, udstyknings- og byggeønsker, der strider mod kommuneplanens rækkefølgeangivelse og rammebestemmelser.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Retsvirkninger for lokalplanen
Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.


Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planen/planerne kan påklages til Planklagenævnet. Man kan kun påklage retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

Ønsker du at klage - så læs mere i klagevejledningen her 


Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget eller lokalplanen, så kontakt:

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail: jaive@ikast-brande.dk 
Direkte tlf: 9960 3302

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.