Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ilskovvej 31 - Miljøgodkendelse

Afgørelse om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af kvægbruget, Ilskovvej 31, 7430 Ikast.

Ikast-Brande Kommune har meddelt en miljøgodkendelse efter § 16 a, stk. 4 i Husdyrbrugloven i forbindelse med en ønsket ændring af husdyrbruget, Ilskovvej 31, 7430 Ikast. Projektet omhandler en udvidelse af produktionsarealet fra 8.555 m2 til 8.657 m2. Ændringen på 102 m2 i ejendommens produktionsarealet sker ved etablering af 202 m2 dybstrøelsesareal i tilknytning til malkestalden, samt ved en samlet reduktion i antal m2 kalvehytter fra 300 til 200 m2. Udformningen af tilbygningen til malkestalden gør, at den falder visuelt sammen med eksisterende bygninger.

I forbindelse med tillægsansøgningen gives der endvidere øget mulighed for fleksibilitet, så antallet og sammensætningen af kvæg i mange af bygningerne frit kan ændres inden for rammerne af dyrevelfærdsreglerne.

Klage
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige klagen skal indgives senest onsdag den 9. oktober 2019.

 

Følgende kan klage: 
Ansøger, miljø- og fødevareministeren, Styrelsen for patientsikkerhed samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Desuden kan visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i Husdyrbrugloven, klage.

Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk . Du logger på Klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk .

Miljø- og Fødevarenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af godkendelsen i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar.

Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør Husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

En kopi af afgørelsen kan rekvireres på tlf.nr.: 99 60 33 73 eller mail: krand@ikast-brande.dk.

Link til afgørelsen

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.