Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forslag til kommuneplantillæg nr. 31 og lokalplan 302 for Boligområde, Bøgildvej, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Lokalplan 302 afgrænsning

Lokalplanafgrænsningen

Forslag til kommuneplantillæg nr. 31 og lokalplan 302 for Boligområde, Bøgildvej, Ikast

Den 09. september 2019 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag.

Planforslagene er offentliggjort den 18. september 2019.

Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene i høringsperioden fra den 18. september til og med den 30. oktober 2019.

Du kan se forslag til kommuneplantillæg nr. 31 her 
Du kan se forslag til lokalplan nr. 302 her 


Formålet med tillæg nr. 31
 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er at ændre plangrundlaget for et udlagt, men uudnyttet boligområde i den vestlige del af Ikast. Tillægget udlægger planområdet i to rammeområder, hvoraf det ene bliver udlagt som boligområde med mulighed for både åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Det andet rammeområde bliver udlagt som område til teknisk anlæg med mulighed for at etablere et regnvandsbassin.

Tillægget ændrer bestemmelserne for boligområdet, så der bliver mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent på 40, en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter og byggeri i højst 2 etager.

Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

Formålet med lokalplan nr. 302 er blandt andet at sikre, at der etableres store grønne områder i planområdet, samt at opdele planområdet i delområder, hvor der kan opføres hhv. åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Samtidig sikrer lokalplanen et areal, hvor der i fremtiden bliver mulighed for at forlænge O. Vestergaard Poulsens Allé mod vest.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse.

Når Lokalplan nr. 302 bliver endeligt vedtaget, bliver den gældende lokalplan nr. 114 aflyst i sin helhed, mens lokalplan nr. 11.2 aflyses for den del, der dækkes af den nye lokalplan nr. 302.

Miljøvurdering 
Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes. 

Etableringen af boliger vurderes ikke at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Planområdet ligger allerede i byzone og er kommuneplanlagt til boligområde. Området var tidligere benyttet til landbrugsdrift og et ubenyttet grønt område. 

Planområdet oplever udfordringer med høj grundvandsstand. Dermed bliver det besværligt at nedsive overfladevand i området, og det er derfor vigtigt at overholde de fastlagte befæstigelsesgrader. Sammenlagt er det dog vurderet, at planerne ikke kommer til at påvirke miljøet væsentligt, på trods af, at der skal tages højde for de nævnte forhold.

 

Følgende gælder for planforslagene

Du kan se planerne her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Administration Vest i Ikast.

Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk  

eller til:

Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

Bemærkninger mm. skal være kommunen i hænde senest den 30. oktober 2019. HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

Retsvirkninger

Kommuneplantillægget: Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Lokalplanen: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år. 

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af lokalplanen/kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.

Ønsker du at klage - læs mere i klagevejledningen her


Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget eller lokalplanen, så kontakt:

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail: jaive@ikast-brande.dk 
Direkte tlf: 9960 3302

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.