Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 379 for Centerområder, Vestergårdsvej, Brande

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Lokalplan 379 afgrænsning

Lokalplanafgrænsningen

Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 379 for Centerområder, Vestergårdsvej, Brande

Den 09. september 2019 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag.

Planforslagene er offentliggjort den 18. september 2019.

Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 18. september til og med den 30. oktober 2019.

Du kan se forslag til kommuneplantillæg nr. 24 her 
Du kan se forslag til lokalplan nr. 379 her 


Formålet med tillæg nr. 24
til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er at ændre plangrundlaget for centerområdet ved Vestergårdsvej i den nordvestlige del af Brande. Ændringen skal gøre det muligt at udvide kommuneplanens rammer for detailhandel i centerområdet, som i dag specifikt er udlagt til aflastningsområde. Den nuværende ramme til dagligvarehandel og udvalgsvarehandel er næsten brugt op.

Med tillægget skilles en del af aflastningsområdet ud i et nyt rammeområde som udlægges til centerområde, hvor der alene er mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Den resterende del af aflastningsområdet udvides mod nordvest og vil give mulighed for dagligvare- og udvalgsvarebutikker. I fremtiden kan der opføres et maksimalt etageareal på samlet 2.800 m2 til dagligvarebutikker og 2.650 m2 til udvalgsvarebutikker i aflastningsområdet, samt 8.500 m2 til særligt pladskrævende butikker i centerområdet.

Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

Formålet med lokalplan nr. 379 er bl.a. at fastsætte bestemmelser for udstykning, bygningsstørrelser, udseende og beliggenhed af bygninger, samt benyttelse af eksisterende byggeri, vejadgang osv. Samtidig fastlægger lokalplanen bestemmelser, der skal sikre, at planområdet ikke kommer til at påvirke naturområdet ved Skjern Å.

Lokalplanen opdeler planområdet i to delområder til hhv. dagligvare- og udvalgsvarebutikker og særligt pladskrævende butikker.

Når Lokalplan nr. 379 bliver endeligt vedtaget, bliver den gældende lokalplan nr. 250 aflyst i sin helhed.

Redegørelse for udvidelse af aflastningsområdet
Når der bliver planlagt for en udvidelse af et eksisterende aflastningsområde, skal kommunen gøre rede for kundegrundlag og opland samt vurdere på konkurrenceeffekt, påvirkning af butikker mm. Vurderingerne og redegørelsen er samlet i en særksilt redegørelse. 

Du kan se redegørelsen for udvidelsen af aflastningsområdet her   


Miljøvurdering
 
Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes. 

Udvidelsen af detailhandelsrammerne i det pågældende område vurderes ikke at få væsentlige indvirkninger på miljøet, da udvidelsen primært sker op mod Midtjyske Motorvej. Udvidelsen sker samtidig mod Skjern Å, som er omfattet af beskyttelseslinje. Lokalplanlægningen skal derfor sikre, at aktiviteter i planområdet ikke påvirker Skjern Å og
dermed odderens levesteder.

Følgende gælder for planforslagene

Du kan se planerne her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Administration Vest i Ikast.

Du kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk  

eller til:

Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

Bemærkninger mm. skal være kommunen i hænde senest den 30. oktober 2019. HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

Retsvirkninger

Kommuneplantillægget: Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Lokalplanen: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år. 

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af lokalplanen/kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.

Ønsker du at klage - læs mere i klagevejledningen her


Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget, så kontakt:

Lilian Ebbesen
Planlægger
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3305

Har du spørgsmål til lokalplanen, så kontakt: 

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail: jaive@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3302

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.