Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Høring vedrørende nedlæggelse af delareal af den private fællesvej Krogagervej/Birkemosevej

Ikast-Brande kommune har modtaget et ønske om, at nedlægge en del af den private fællesvej Krogagervej/Birkemosevej, Ikast.

 Det påtænkte vejstykke er markeret med rødt på nedenstående kort.  Billedet viser hvor på Krogagervej vejen ønsker nedlagt

Indsigelser til vejens nedlæggelse
Har du indsigelser til vejens nedlæggelse, så send dem til os på e-mail:
teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk 
Sidste frist er den 23. december 2019

Derefter træffes der en endelig afgørelse om vejstykkes nedlæggelse. En beslutning vil kunne påklages til vejdirektoratet der er klageinstans for afgørelse efter privatvejsloven.

Det følger fra lovgivningen, at forud for en nedlæggelse af vejstykket, så skal sagen sendes i høring ved de berørte grundejere. Når høringen er afsluttet, så skal vejmyndigheden foretage en afvejning af de fordele ansøger om nedlægningen må forventes at opleve, kontra de ulemper de andre berørte parter må forventes at opleve. Nedlæggelsen er altså betinget af en samlet vurdering.

Lovgrundlag

Vejen kan ikke nedlægges hvis den er eneste adgangsvej for en ejendom, eller i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen. Dette følger af privatvejslovens § 72, stk. 2. Hvis kommunen afviser en indsigelse efter § 72. stk. 2, om at vejen skal opretholdes, så kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens nedlæggelse for taksationsmyndighederne, et sådan krav skal være fremført, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Dette følger af privatvejslovens § 75.

Hvis ikke kommunalbestyrelsen har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse, kan den fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen mellem de grundejere der har interesse i nedlægningen. Hvis sagen indbringes for taksationsmyndigheden, jævnfør § 75, så kan  taksationsmyndigheden vurdere, at det er grundejeren der skal afholde udgifterne, afhængigt af om det har været rimeligt at indbringe sagen for taksationsmyndighederne. Dette følger af privat vejlovens § 76.

Ud over denne høring om vejens nedlæggelse jævnfør privatvejslovens bestemmelser, er der en intern høring i Ikast-Brande Kommune i forhold til Naturbeskyttelseslovens bestemmelser (§26a). Svaret på den interne høring vil blive meddelt sammen med sagens endelige afgørelse.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.