Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Over Isen Vej 9 - revurdering af miljøgodkendelse

Over Isen Vej 9, 7430 Ikast - revurdering af miljøgodkendelse

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbruget. Afgørelsen er truffet efter § 39, jævnfør § 41 og § 43 a, i Husdyrbrugloven. Den eksisterende miljøgodkendelse er fortsat gældende, for så vidt angår de dele af den, som ikke ændres via påbuddene i afgørelsen om revurdering.

Link til kopi af revurderingen

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige klagen skal indgives senest den 27. december 2019.

Følgende kan klage
Adressaten for afgørelsen, miljø- og fødevareministeren samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i Husdyrbrugloven.

Du kan klage via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmside:      www.naevneneshus.dk. Du loggeer på Klagepotalen med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk, hvorfra der også er link til Klageportalen.

En klage over et påbud efter § 39 i Husdyrbrugloven har opsættende virkning, medmindre MiljøogFødevareklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene, jævnfør Husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.