Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forslag til Lokalplan nr. 358 - Erhvervsområde, Nørholmvej, Ejstrupholm

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

 Lokalplan 358 Afgrænsning

Forslag til Lokalplan nr. 358 for Erhvervsområde, Nørholmvej, Ejstrupholm

Den 11. marts 2019 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag.

Planforslaget er offentligt bekendtgjort den 20. marts 2019.

Man kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 20. marts til og med den 15. maj 2019.

Du kan se lokalplan nr. 358 her

 

Formålet med lokalplanen er, at tilvejebringe flere erhvervsgrunde i erhvervsområdet, at begrænse generne for omkringliggende boliger og at sikre, at der ikke opføres boliger inden for lokalplanområdet.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri.

En del af lokalplanområdets nordøstlige del er omfattet af lokalplan nr. 2.24 For et område til erhvervsformål ved Nørholmvej i Ejstrupholm, der blev vedtaget den 25. juni 2002. Lokalplan nr. 2.24 vil blive aflyst med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 358.

Miljøvurdering
Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslaget er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes.

Etableringen af erhvervsområdet vurderes ikke at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Screeningen viser, at miljøpåvirkningen fra dette planforslag er uvæsentlig, idet der ikke sker væsentlig ændring i områdets nuværende struktur, udover at en del af området kan bebygges. Desuden er området allerede et eksisterende erhvervsområde.

Følgende gælder for de vedtagne planforslag

Planforslaget kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Kommunens administrationsbygning Vest i Ikast.

Man kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk  

eller til:

Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

Bemærkninger mm. skal være kommunen i hænde senest den 15. maj 2019.
HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

Retsvirkninger:
Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år. 

Ønsker du at klage - læs mere i klagevejledningen her


Kontakt

Har du spørgsmål til lokalplanen, så kontakt:

Lars Henrik Dahl Hansen
Planlægger
E-mail: lahdh@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3307

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.