Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 27 og Lokalplan nr. 348 - Erhvervsområde, Gl. Kærvej, Uhre

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

 Lokalplan 348 afgrænsning

Forslag til tillæg nr. 27 til
Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 348 for Erhvervsområde, Gl. Kærvej, Uhre

Den 11. marts 2019 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag.

Planforslagene er offentligt bekendtgjort den 20. marts 2019.

Man kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 20. marts til og med den 17. april 2019.

Du kan se kommuneplantillæg nr. 27 her

Du kan se lokalplan nr. 348 her


Formålet med kommuneplantillægget er ændre plangrundlaget for et område i den vestlige del af Uhre By. Ændringen skal blandt andet gøre det muligt at udvide et eksisterende erhvervsområde mod vest og øge den maksimalt tilladte miljøklasse i en del af området. Den vestligste del af planområdet er ikke omfattet af rammebestemmelser i kommuneplanen.
Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at udvide erhvervsområdet i Uhre. Den nye lokalplan nr. 348 deler erhvervsområdet op i to delområder og giver mulighed for en øget bygningshøjde, bebyggelsesprocent og miljøklasse i det ene delområde. Samtidig reduceres den maksimalt tilladte miljøklasse i det andet delområde, som vender ind mod landsbyen. Lokalplanen får bonusvirkning, så det fremover bliver enklere for virksomheder i området at søge byggetilladelse.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri.

En del af lokalplanområdet er omfattet af den gældende Lokalplan nr. 95 for et erhvervsområde ved Gl. Kærvej i Uhre. Lokalplanen blev vedtaget af Brande Byråd den 12. september 2005. Lokalplan nr. 95 vil blive ophævet i sin helhed ved endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 348.

Miljøvurdering
Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslaget er derfor screenet med det resultat, at det ikke skal miljøvurderes.

Ud fra en samlet vurdering af de påvirkninger, som en udvidelse af erhvervsområdet kan medføre, vurderes det, at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Udvidelsen af erhvervsområdet i Uhre kan have miljømæssige påvirkninger. Det drejer sig hovedsageligt om øget trafikbelastning og støj. Påvirkningerne vurderes dog ikke at være væsentligt større end i dag.

 

Følgende gælder for de vedtagne planforslag

Planerne kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område.

Man kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk  

eller til:

Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

Bemærkninger mm. skal være kommunen i hænde senest den 17. april 2019.
HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

Retsvirkninger:
Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år. 

Ønsker du at klage - læs mere i klagevejledningen her


Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget eller lokalplanen, så kontakt:

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail: jaive@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3302

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.