Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan 361 for Boliger, Marienlunds Allé, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

lokalplan 361 afgrænsning

Forslag til tillæg nr. 13 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 361 for Boliger, Marienlunds Allé, Ikast

Den 11. marts 2019 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag.

Planforslagene er offentligt bekendtgjort den 20. marts 2019.

Man kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 20. marts til og med den 01. maj 2019.

Du kan se forslag til kommuneplantillæg nr. 13 her

Du kan se forslag til lokalplan nr. 361 her


Formålet med Kommuneplantillæg nr. 13 er,
at ændre plangrundlaget for den nordligste del af et erhvervsområde på Marienlunds Allé i den centrale del af Ikast. Ændringen skal gøre det muligt at omdanne en del af erhvervsområdet til et boligområde, hvor man kan opføre blandede boligtyper. Der bliver mulighed for at opføre åben-lave boliger, tæt-lave boliger og/eller etageboliger.
Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

Formålet med Lokalplan nr. 361 er, at ændre anvendelsen af en del af det eksisterende erhvervsareal, så der bliver mulighed for at opføre boliger. Det kan f.eks. være 5 åben-lave boliger, ca. 9 tæt-lave boliger og/eller ca. 20 etageboliger, men det kan også være en blanding af disse. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse.

Miljøvurdering
Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes.

Etableringen af boliger på den tidligere erhvervsejendom på Marienlunds Allé vurderes ikke at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Planområdet ligger i den centrale del af Ikast by, og det forventes ikke, at boliger vil belaste miljøet mere end den nuværende anvendelse til erhverv. Der skal dog være fokus på overfladevand, da en realisering af planen sandsynligvis vil medføre en forhøjet befæstelsesgrad.   

 

Følgende gælder for de vedtagne planforslag

Planerne kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Kommunens administrationsbygning Vest i Ikast.

Man kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk  

eller til:

Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

Bemærkninger mm. skal være kommunen i hænde senest den 01. maj 2019.
HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

Retsvirkninger:
Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.

Ønsker du at klage - læs mere i klagevejledningen her


Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget, så kontakt:

Lilian Ebbesen
Planlægger
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3305

Har du spørgsmål til lokalplanen, så kontakt:

Iben Hammeleff
Planlægger
Email: ibham@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3303

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.