Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan nr. 378 for Boliger, Bredgade, Bording

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Lokalplanafgrænsning 378

Tillæg nr. 25 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 378 for Boliger, Bredgade, Bording

Den 11. marts 2019 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående planer.

De vedtagne planer er offentligt bekendtgjort den 20. marts 2019.

Forslag til planerne var i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2018 og frem til den 25. januar 2019.

Du kan se kommuneplantillæg nr. 25 her

Du kan se lokalplan nr. 378 her

 
På nær mindre redaktionelle ændringer, er der er ikke foretaget nogen ændringer i de
endelige planer siden forslagene til planerne var i offentlig høring. 
   

Formålet med kommuneplantillægget er, udover at ændre den generelle anvendelse fra Blandet bolig og erhverv til Boligområde, også at ændre bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom fra 50 til 65. Derved kan de eksisterende købmandsbygninger udnyttes fuldt ud. Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.
 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af boliger på den ejendom, der huser den tidligere Bording Købmandsgård og imødekomme ejerens ønske om at etablere etagelejligheder i de eksisterende bygninger. Lokalplanen giver ud over etagebyggeri også mulighed for eventuelt tæt-lavt og åben-lavt boligbyggeri.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri.

Lokalplanområdet har indtil vedtagelsen af Lokalplan nr. 378 ikke været omfattet af en lokalplan.

 

Følgende gælder for de endelige planer

Planerne kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Kommunens administrationsbygning i Brande (indtil den 26. marts) eller administration Ikast Vest.

Retsvirkninger: 
Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod ændret anvendelse, udstyknings- og byggeønsker, der strider mod kommuneplanens rækkefølgeangivelse og rammebestemmelser.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.

Ønsker du at klage - så læs mere i klagevejledningen her

 

Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget eller lokalplanen, så kontakt:

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail: jaive@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3302

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.