Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 21 og Lokalplan nr. 374 for Centerområde, Eli Christensens Vej, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Lokalplanafgrænsning 374

Tillæg nr. 21 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 374 for Centerområde, Eli Christensens Vej, Ikast

Den 11. marts 2019 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående planer.

De vedtagne planer er offentligt bekendtgjort den 20. marts 2019.

Forslag til planerne var i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2018 og frem til den 08. februar 2019.

Du kan se kommuneplantillæg nr. 21 her

Du kan se lokalplan nr. 374 her


Kommuneplantillæg nr. 21 og Lokalplan nr. 374 er vedtaget endeligt med mindre, administrative ændringer.

Med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 370 aflyses Lokalplan nr. 76 for midtbyen i Ikast - for den del af området, der ligger inden for afgrænsningen af Lokalplan 370.

Formålet med kommuneplantillægget er, at ændre det gældende plangrundlag for et område i den vestlige del af Ikast. Tillægget ændrer afgrænsningen af kommuneplanens rammeområde nr. 1.C1.1 mod vest, og samtidig sker der en mindre ændring af kommuneplanens afgrænsning af bymidten i Ikast. Tillægget gør rede for konsekvenserne af ændringerne i forhold til den eksisterende detailhandel i midtbyen.
Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

Formålet med lokalplanen er, at muliggøre etablering af en dagligvarebutik på 1.200 m2 i den vestlige del af Ikast bymidte. Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse. 

Følgende gælder for de endelige planer

Planerne kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Kommunens administrationsbygning i Brande (indtil den 26. marts) eller administration Vest i Ikast.

Retsvirkninger: 
Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod ændret anvendelse, udstyknings- og byggeønsker, der strider mod kommuneplanens rækkefølgeangivelse og rammebestemmelser.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.

Ønsker du at klage - så læs mere i klagevejledningen her

 

Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget, så kontakt:

Lilian Ebbesen
Planlægger
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3305

Har du spørgsmål til lokalplanen, så kontakt:

Iben Hammeleff
Planlægger
Email: ibham@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3303

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.