Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 370 for Etageboliger, Frejasgade/Grønnegade, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Lokalplanafgrænsning 370

 

Tillæg nr. 16 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 370 for Etageboliger, Frejasgade/Grønnegade, Ikast

Den 11. marts 2019 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående planer.

De vedtagne planer er offentligt bekendtgjort den 20. marts 2019.

Forslag til planerne var i offentlig høring i perioden fra den 21. november 2018 og frem til den 02. januar 2019.

Du kan se kommuneplantillæg nr. 16 her

Du kan se lokalplan nr. 370 her


Kommuneplantillæg nr. 16 er vedtaget endeligt med en mindre administrativ justering, og Lokalplan nr. 370 er vedtaget endeligt uden ændringer i forhold til de offentliggjorte planforslag.

De endelige planer skal sikre, at byggeri i området kan rumme blandet bolig og erhverv i form af etageboliger og kontorer eller liberale erhverv.

Formålet med tillæg nr. 16 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er at ændre plangrundlaget for et område ved Frejasgade og Grønnegade i det centrale Ikast. I kommuneplanen er området primært udlagt til Blandet bolig og erhverv, mens en lille del mod øst er udlagt til centerområde. Med tillægget bliver en lille del af centerområdet inddraget i området til blandet bolig og erhverv. Kommuneplantillægget skal gøre det muligt at opføre etageboliger med en højere bygningshøjde og en højere bebyggelsesprocent, end der er mulighed for i dag.
Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen. 

Formålet med Lokalplan nr. 370 er, at give mulighed for at opføre henholdsvis etageboliger og erhverv i form af f.eks. kontorer og liberale erhverv i midtbyen. Der kan opføres ét byggeri på 4 etager i en maksimal højde af 15 m samt ét byggeri på 5 etager i en maksimal højde af 17 m.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri.
  

Følgende gælder for de endelige planer

Planerne kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Kommunens administrationsbygning i Brande (indtil den 26. marts) eller administration Vest i Ikast.

Retsvirkninger: 
Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod ændret anvendelse, udstyknings- og byggeønsker, der strider mod kommuneplanens rækkefølgeangivelse og rammebestemmelser.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.

Ønsker du at klage - så læs mere i klagevejledningen her

 

Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget, så kontakt:

Lilian Ebbesen
Planlægger
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3305

Har du spørgsmål til lokalplanen, så kontakt:

Iben Hammeleff
Planlægger
Email: ibham@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3303

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.