Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan nr. 365 for Aflastningsområde, Kåremagervej, Brande

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

lokalplan365 afgrænsning

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 365 for Aflastningsområde, Kåremagervej, Brande

Den 11. marts 2019 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående planer.

De vedtagne planer er offentligt bekendtgjort den 20. marts 2019.


Forslag til planerne var i offentlig høring i perioden fra den 19. september og frem til den 28. november 2018.

Du kan se kommuneplantillæg nr. 1 her
Du kan se lokalplan nr. 365 her


Ændringer i lokalplanen som følge af den offentlige høring:

  • Efter anmodning fra Museum Midtjylland er indsat en ny tekst i afsnittet "museumsloven" side 19
  • Efter anmodning fra Vejdirektoratet er indsat 3 nye afsnit: "Byggelinje langs motorvej" side 19, "Adgangsforhold vedrørende statsvejnettet" side 19 og "Friluftsreklamer" side 20.
  • Som følge af et generelt lovkrav, indført i planloven den 1. januar 2019, er indsat en redegørelse for ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan som nyt bilag nr. 6, side 40 og 41.


Ændringer i kommuneplantillægget som følge af den offentlige høring:

  • Det er tilføjet i bestemmelserne for rammeområde 13.R1.24 på side 42 under "Notat om bebyggelsens omfang og udformning": "Der må ikke opføres bygninger til ophold for mennesker inden for 20 m fra naturgastransmissionsledningen. Og inden for en afstand af 91 m fra naturgastransmissionsledningen, må der ikke indrettes områder eller bygninger til ophold for mere end 20 personer."
  • Det er tilføjet i bestemmelserne for rammeområde nr. 13.C3.5 på side 40 under "Notat om bebyggelsens omfang og udformning": "Forinden et forslag til lokalplan kan vedtages skal Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse godkende forslaget i forhold til varetagelsen af Forsvarsministeriets nationale interesser. Det er en forudsætning, at bygninger og anlæg ikke forstyrrer Forsvarets radarovervågning og telekommunikation. Det er endvidere en forudsætning, at bygninger og anlæg ikke må være i konflikt med servitutbelagte områder, med de generelle højdebegrænsninger eller med de højdebegrænsninger der fremgår af de militære indflyvningsplaner."


Formålet med tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er bl.a. at ændre det gældende plangrundlag for området ved Kåremagervej, så det bliver muligt at udlægge et aflast­ningsområde. Kommunen vurderer, at bymidten i Brande ikke kan rumme alle de funktioner, som projektet omfatter, og at det derfor er nødvendigt at udlægge et aflastningsområde ved Kåremagervej. Tillæg nr. 1 gør desuden rede for detailhandelspåvirkningerne. Tillægget udlægger også arealer til rekreative formål.
Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

Formålet med lokalplan nr. 365 er bl.a., at give mulighed for at bygge i alt 250.000 m² etageareal bl.a. i form af et højhus på op til 320 m og en støttebygning på op til 75 m. Desuden er der indarbejdet mulighed for yderligere to bygninger på op til 50 m. Lokalplanen giver mulighed for at opføre 30.000 m² til detailhandel. Lokalplanens bestemmelser fastlægger principper for projektets arkitektoniske udtryk, parkeringsløsninger og indretning af grønne arealer. Lokalplanen fastlægger desuden principperne for bebyggelsens højde og placering. Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri.

Med vedtagelsen af lokalplan nr. 365 ophæves Lokalplan nr. 271 Erhvervs- og butiksområde, Kåremagervej, Brande, vedtaget den 24. juni 2013, i sin helhed.

Sammenfattende redegørelse
Sammen med planforslagene blev en samlet rapport med en miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt og en miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan offentliggjort.

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen og de indkomne høringssvar.

Du kan se den sammenfattende redegørelse her

 

Følgende gælder for de endelige planer

De endeligt vedtagne planer kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Kommunens administrationsbygning i Brande (indtil den 26. marts) eller administration Vest i Ikast.

Retsvirkninger: 
Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod ændret anvendelse, udstyknings- og byggeønsker, der strider mod kommuneplanens rækkefølgeangivelse og rammebestemmelser.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.

Ønsker du at klage - så læs mere i klagevejledningen her

 

Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget, så kontakt:

Lilian Ebbesen
Planlægger
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3305

Har du spørgsmål til lokalplanen, så kontakt:

Lars Henrik Dahl Hansen
Planlægger
E-mail: lahdh@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3307

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.