Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan 348 for Erhvervsområde, Gl Kærvej, Uhre

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Lokalplan 348 afgrænsning

Tillæg nr. 27 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 348 for Erhvervsområde, Gl Kærvej, Uhre

Den 24. juni 2019 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående planer endeligt.

De vedtagne planer er offentligt bekendtgjort den 03. juli 2019.

Forslag til planerne var i offentlig høring i perioden fra den 20. marts 2019 og frem til den 17. april 2019.

Du kan se kommuneplantilæg nr. 27 her   

Du kan se lokalplan nr. 348 her 


Formålet med tillæg nr. 27
til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er at reducere det eksisterende rammeområde og udlægge et nyt rammeområde, som giver mulighed for en højere miljøklasse. Samtidig udvides rammeområdet længere mod vest end i dag. Det er vurderet, at en højere miljøklasse kan lade sig gøre, da udvidelsen vender væk fra landsbyen Uhre og miljøklassen hovedsageligt udvides pga. støj fra virksomheden.

Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

Formålet med lokalplan nr. 348 er, at give mulighed for at udvide erhvervsområdet i Uhre. Den nuværende lokalplan for området, lokalplan nr. 95, giver færre muligheder for bebyggelse end kommuneplanrammen for området. Den nye lokalplan giver samme muligheder som nuværende kommuneplanramme, med dertilhørende øget ygningshøjde og bebyggelsesprocent. Samtidig udvides den maksimalt tilladte miljøklasse i området fra 3 til 4.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri.

I forhold til forslaget til lokalplanen er der flere ændringer i den endeligt vedtagne lokalplan:

  • Den maksimalt tilladte miljøklasse i delområde 2 reduceres fra 5 til 4.
  • Den maksimalt tilladte højde i delområde sættes ned til 8,5 meter.
  • I bestemmelse 6.3 er der indsat bestemmelse om, at der skal opnås dispensation fra kirkebyggelinjen jf. naturbeskyttelsesloven §19, hvis man vil opføre byggeri over 8,5 m inden for kirkebyggelinjen. Desuden er det tilføjet, at den maksimale højde for enkelte bygningsdele, herunder antenner og skorstene, højst må være 20 meter.
  • Bestemmelsen fra den tidligere tidligere lokalplan om mulighed for støjvolde i beplantningsbælter er videreført i lokalplan 348.

Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 348 aflyses lokalplan nr. 95 for den del af lokalplanområdet, som nærværende lokalplan vedrører. Lokalplan nr. 95 blev vedtaget af Brande Kommune den 9. december 2005.

Følgende gælder for de endelige planer

Planerne kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Administration Vest i Ikast.

Retsvirkninger

Kommuneplantillæg: 
Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod ændret anvendelse, udstyknings- og byggeønsker, der strider mod kommuneplanens rækkefølgeangivelse og rammebestemmelser.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Lokalplanen:  Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planerne kan påklages til Planklagenævnet. Man kan kun påklage retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

Ønsker du at klage - så læs mere i klagevejledningen her


Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget eller lokalplanen, så kontakt:

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail: jaive@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3302

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.