Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan nr. 382 for Boligområde, Egelyst, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Lokalplan 382 afgrænsning

Tillæg nr. 26 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 382 for Boligområde, Egelyst, Ikast

Den 24. juni 2019 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående planer endeligt.

De vedtagne planer er offentligt bekendtgjort den 03. juli 2019.

Forslag til planerne var i offentlig høring i perioden fra den 17. april 2019 til og med den 22. maj 2019.

På nær mindre redaktionelle ændringer, er der er ikke foretaget nogen ændringer i de endelige planer siden forslagene til planerne var i offentlig høring.  

Du kan se det endelige kommuneplantilæg nr. 26 her    

Du kan se den endelige lokalplan nr. 382 her 


Formålet med tillæg nr. 26
 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er at udlægge hele planområdet til boligområde. Dele af det nye boligområde ved Egelyst er allerede kommuneplanlagt til boligområde, men der er ligeledes dele, der ikke er udlagt til boligområde.

Ikast-Brande Kommune har i kommuneplanen allerede udlagt tilstrækkeligt areal til nye boligområder andre steder i Ikast. Derfor er det nødvendigt at ændre på udlægget af kommuneplanlagte boligområder i Ikast.

Det er vurderet, at efterspørgslen efter boliger er større i det sydvestlige Ikast end i området omkring Tulstrup. Derfor udtages dele af kommuneplanramme nr. 1.B1.29 i Tulstrup, nærmere bestemt 8,5 ha, og arealet overføres til det nye boligområde Egelyst. Det areal, der bliver taget ud af rammeområde nr. 1.B1.29, udlægges i stedet som perspektivareal i kommuneplanen. Det kan således udlægges som boligområde igen i forbindelse med en senere revision af kommuneplanen.

En del af planområdet udlægges til teknisk anlæg - regnvandsbassiner - i et selvstændigt rammeområde.

Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

Formålet med lokalplan nr. 382 er, at fastlægge anvendelse, beliggenhed og fremtræden af boligområdet. Samtidig fastsætter lokalplanen bestemmelser, der skal sikre grundvandsboringen nordvest for Egelyst og medfører småændringer i afgrænsningen af tidligere lokalplaner, for at give en bedre naturlig tilpasning af grænserne.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri.

Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 382 aflyses lokalplan nr. 317 for den del af lokalplanområdet, som nærværende lokalplan vedrører. Lokalplan nr. 317 blev vedtaget af Ikast-Brande Kommune den 10. juni 2014.

 

Følgende gælder for de endelige planer

Planerne kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Administration Vest i Ikast.

Retsvirkninger

Kommuneplantillæg: 
Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod ændret anvendelse, udstyknings- og byggeønsker, der strider mod kommuneplanens rækkefølgeangivelse og rammebestemmelser.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Lokalplanen:  Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planerne kan påklages til Planklagenævnet. Man kan kun påklage retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

Ønsker du at klage - så læs mere i klagevejledningen her


Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget eller lokalplanen, så kontakt:

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail: jaive@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3302

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.