Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan nr. 376 for et Område til rekreativt og offentligt formål, Vestergade, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Lokalplan 376 afgrænsning

 

Tillæg nr. 23 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 376 for et Område til rekreativt og offentligt formål, Vestergade, Ikast

Den 24. juni 2019 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående planer endeligt.

De vedtagne planer er offentligt bekendtgjort den 03. juli 2019.

Forslag til planerne var i offentlig høring i perioden fra den 17. april 2019 og frem til den 15. maj 2019.

Du kan se kommuneplantilæg nr. 23 her    

Du kan se lokalplan nr. 376 her 


Formålet med tillæg nr. 23
 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er at gøre det muligt at udvide et område til offentlige formål, og udlægge et nyt område til rekreative formål. Planerne giver mulighed for at etablere de nødvendige bygninger og anlæg.

Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

Ændringer i kommuneplantillægget som følge af den offentlige høring:

  • Efter anmodning fra Teknisk Område er der på side 8 og 9 i kommuneplantillægget indsat et afsnit om reduktion af kommuneplanens udpegede skovrejsningsarealer, fordi aktiviteterne i dele af planområdet ikke harmonerer med at udpege arealerne til skovrejsning ønsket.


Formålet med lokalplan nr. 376
 er blandt andet at give Gartneriet Garland, Dansk Civile Hundetræning (DcH) Ikast og andre mulighed for at realisere deres idéer til socialøkonomiske-, rekreative-, og idrætsaktiviteter som f.eks. cricket i området vest for "Hjertet".

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri.

Ændringer i lokalplanen som følge af den offentlige høring:

  • Efter anmodning fra DcH er byggefeltet i delområde B på Kortbilag 2 udvidet til 80 x 140 meter. Den tilhørende bestemmelse § 6.2 er ligeledes tilrettet. Desuden er der givet mulighed for at opføre klubhuset som en pavillon på 250 m2. Derudover er der foretaget nogle administrative rettelser, blandt andet på grund af en unødvendig gentagelse af forslagets bestemmelser, idet §§ 3.7 - 3.10 og 3.12 svarer til §§ 6.7 - 6.10. De førstnævnte §§ slettes derfor.

Ved den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 376 aflyses Lokalplan nr. 342 for den del af lokalplanområdet, som nærværende lokalplan vedrører. Lokalplan nr. 342 - Offentligt område, Vestergade, Ikast blev vedtaget af Ikast-Brande Kommue den 1. oktober 2016.

Følgende gælder for de endelige planer

Planerne kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Administration Vest i Ikast.

Retsvirkninger

Kommuneplantillæg: 
 Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod ændret anvendelse, udstyknings- og byggeønsker, der strider mod kommuneplanens rækkefølgeangivelse og rammebestemmelser.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Lokalplanen:   Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planerne kan påklages til Planklagenævnet. Man kan kun påklage retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

Ønsker du at klage - så læs mere i klagevejledningen her


Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget, så kontakt:

Jakob Fladeland Iversen
Planlægger
E-mail: jaive@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3302

Har du spørgsmål til lokalplanen, så kontakt:

Iben Hammeleff
Planlægger
Email: ibham@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3303

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.