Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 361 for et Boligområde, Marienlunds Allé, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

lokalplan 361 afgrænsning

Tillæg nr. 13 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 361 for et Boligområde, Marienlunds Allé, Ikast

Den 24. juni 2019 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående planer endeligt.

De vedtagne planer er offentligt bekendtgjort den 03. juli 2019.

Forslag til planerne var i offentlig høring i perioden fra den 20. marts 2019 og frem til den 1. maj 2019.

Du kan se kommuneplantilæg nr. 13 her     

Du kan se lokalplan nr. 361 her 


Formålet med lokalplan nr. 361 og kommuneplantillæg nr. 13 er at ændre anvendelsen af det eksisterende erhvervsareal, så der kan opføres boliger i området.

Formålet med Kommuneplantillæg nr. 13 er, at ændre det gældende plangrundlag for en mindre del af rammeområde 1.E2.24. Tillægget ændrer kommuneplanområdets bestemmelser, så det bliver muligt at opføre forskellige boligtyper i et nyt rammeområde 1.B4.8. Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

Planerne giver mulighed for at opføre enten åben-lave boliger, tæt-lave boliger og/eller etageboliger.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse.

Ændringer i lokalplanen som følge af den offentlige høring:

  • Efter anmodning fra Handy Wear er der indarbejdet en vendeplads på sidevejen til Marienlunds Allé 2-4. Illustrationsbilag er derfor tilføjet. Arealet udlægges efterfølgende til offentlig vej, derfor er §§ 5.2 og 5.3 justeret.

Ændringer i kommuneplantillægget som følge af den offentlige høring:

  • Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.


Følgende gælder for de endelige planer

Planerne kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Administration Vest i Ikast.

Retsvirkninger

Kommuneplantillæg: 
Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod ændret anvendelse, udstyknings- og byggeønsker, der strider mod kommuneplanens rækkefølgeangivelse og rammebestemmelser.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Lokalplanen: Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planerne kan påklages til Planklagenævnet. Man kan kun påklage retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

Ønsker du at klage - så læs mere i klagevejledningen her


Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget, så kontakt:

Lilian Ebbesen
Planlægger
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3305

Har du spørgsmål til lokalplanen, så kontakt:

Iben Hammeleff
Planlægger
Email: ibham@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3303

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.