Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forslag til tillæg nr. 22 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 375 for Område til offentlige formål, Centerparken, Brande

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Lokalplan 375 afgrænsning

 

Forslag til tillæg nr. 22 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 375 for Område til offentlige formål, Centerparken, Brande

Den 24. juni 2019 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag.

Planforslagene er offentliggjort den 03. juli 2019.

Man kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 03. juli til og med den 4. september 2019.

Du kan se forslag til kommuneplantillæg nr. 22 her

Du kan se forslag til lokalplan nr. 375 her

 

Formål med kommuneplantillægget
Formålet med kommuneplantillæg nr. 22 er at ændre plangrundlaget for et område i den centrale del af Brande. Området ligger mellem Hyvildvej og Ågade og sydøst for Brande Å.

Tillægget er udarbejdet på baggrund af byrådets ønske om at opføre en ny skole og andre offentlige servicefunktioner i området. Byrådet ønsker at give mulighed for, at det nye byggeri kan blive opført i op til 4 etager og med en bygningshøjde på op til 18,5 m. Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen. 

Formål med lokalplanen
Lokalplanen har til formål at muliggøre en ny skole i Centerparken i Brande og at bygge højere, end det er muligt i dag. Den nye skole skal erstatte Præstelundskolen, som er ramt af fugt- og skimmelsvampeangreb. Dette indebærer samtidigt, at den eksisterende administrationsbygning og biblioteket/musikskolen må rives ned.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse i planområdet.

Lokalplanen sikrer området ned mod Brande Å som rekreativt grønt område.

Miljøvurdering 
Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes.

Ud fra en samlet vurdering forventes planændringerne ikke at belaste miljøet mere end den nuværende anvendelse. Etableringen af en ny skole vurderes ikke at få væsentlige indvirkninger på miljøet, da området i forvejen er bymæssigt bebygget i samme omfang, og der er tale om at erstatte en eksisterende skole. De grønne arealer ned mod Brande Å vil fortsat blive sikret som rekreativt grønt område.

 

Følgende gælder for de vedtagne planforslag

Planerne kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Kommunens Administration Vest i Ikast.

Man kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk  

eller til:

Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

Bemærkninger mm. skal være kommunen i hænde senest den 4. september 2019. HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

Retsvirkninger 
Kommuneplantillægget: Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Lokalplanen: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10, om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af lokalplanen/kommuneplantillægget, kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.

Ønsker du at klage - så læs mere i klagevejledningen her

Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget, så kontakt:

Lilian Ebbesen
Planlægger
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3305

Har du spørgsmål til lokalplanen, så kontakt:

Lars Henrik Dahl Hansen
Planlægger
E-mail: lahdh@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3307

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.