Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan nr. 380, Bymidten, Ejstrupholm

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Lokalplan 380 afgrænsning

 

Forslag til tillæg nr. 30 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 380 for Centerområde - Bymidte, Ejstrupholm

Den 24. juni 2019 godkendte Ikast-Brande Byråd ovenstående planforslag.

Planforslagene er offentliggjort den 03. juli 2019.

Man kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag i høringsperioden fra den 03. juli til og med den 21. august 2019.

Du kan se forslag til kommuneplantillæg nr. 30 her

Du kan se forslag til lokalplan nr. 380 her

 

Formålet med kommuneplantillægget 
Formålet med kommuneplantillæg nr. 30 er at ændre plangrundlaget for bymidten i Ejstrupholm. Ændringen skal bl.a. gøre det muligt at anvende et uudnyttet boligområde i den nordlige del af planområdet til rekreativt formål. Desuden bliver kommuneplanens afgrænsning af bymidten ændret lidt for at samle butiksarealerne. Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen og er udarbejdet på baggrund af byrådets ønske om at skabe et levende og godt bymiljø i centrum af Ejstrupholm.


Formålet med lokalplanen

Ejstrupholm bymidte skal have en ny lokalplan, fordi den nuværende lokalplan rummer et forbud imod boliger i stueetagen af bygningerne langs Vestergade, Østergade og Søndergade. Samtidigt rummer den nuværende lokalplan en række utidssvarende restriktioner på byggeriet, herunder ret smalle byggefelter langs vejene.

Lokalplan nr. 380 fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri.

I løbet af 2018 har Teknisk Område afholdt en række arrangementer og møder med borgere fra Ejstrupholm, for at formulere en vision og udviklingsplan for Ejstrupholm midtby. Planerne er en opfølgning på disse møder og arrangementer.

Miljøvurdering 
Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslagene er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes.

De mindre ændringer, der sker med planforslaget, vurderes ikke at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Planforslaget rummer ikke væsentligt flere byggemuligheder end den eksisterende planlægning giver mulighed for.

 

Følgende gælder for de vedtagne planforslag

Planerne kan ses her på kommunens hjemmeside: www.ikast-brande.dk - under "Offentliggørelser" eller ved at kontakte Teknisk Område i Kommunens Administration Vest i Ikast.

Man kan indsende bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til:

teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk  

eller til:

Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

Bemærkninger mm. skal være kommunen i hænde senest den 21. august 2019.
HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

Retsvirkninger 
Kommuneplantillægget: Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Lokalplanen: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe planernes endelige indhold. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsesdatoen og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i ét år.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslagene kan ikke påklages til Planklagenævnet. Det er først i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlige bekendtgørelse af planerne, at man kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

En afgørelse efter Miljøvurderingsloven § 10 om at Ikast-Brande kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af lokalplanen/kommuneplantillægget kan påklages til Planklagenævnet efter reglerne i Planloven, jf. miljøvurderingsloven § 48, stk. 1. Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.

Ønsker du at klage - så læs mere i klagevejledningen her

Kontakt

Har du spørgsmål til kommuneplantillægget, så kontakt:

Lilian Ebbesen
Planlægger
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3305

Har du spørgsmål til lokalplanen, så kontakt:

Lars Henrik Dahl Hansen
Planlægger
E-mail: lahdh@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3307

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.